Корисничке алатке

Алатке сајта


управни_окрузи_србије

Управни окрузи Србије

Управни окрузи (УО), образују се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.1)

Постоји укупно 29 управних округа у Србији.

Делокруг

Органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да у управном округу врше један или више следећих послова државне управе: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор. Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује своју окружну подручну јединицу.

Управне округе образује Влада Републике Србије уредбом, којом одређује и подручја и седишта управних округа. Влада је дужна да подручје управног округа тако одреди да оно омогући рационалан и делотворан рад окружних подручних јединица органа државне управе. Уредбом којом образује управне округе Влада одређује и услове под којима органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више управна округа, једну или више општина, град или аутономну покрајину.2)

Организација

Управни округ има начелника управног округа који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади. Начелник усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом.

У управном округу постоји стручна служба управног округа задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Управни округ има савет управног округа који усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Начелник је дужан да све предлоге савета управног округа проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.3)

Списак округа

Управни окрузи са њиховим седиштима су:4)

Главни град Београд не улази у подручје управних округа.

Сродни чланци

1)
Управни окрузи нису део територијалне организације Србије коју чине општине и градови као територијалне јединице и аутономне покрајине као облик територијалне аутономије.
2)
Чланови 38. и 39. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије”, број 79/05)
3)
Чланови 40—42. Закона о државној управи
4)
Члан 12. Уредбе о управним окрузима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/06)
управни_окрузи_србије.txt · Последњи пут мењано: 2022/06/11 14:03