Корисничке алатке

Алатке сајта


град_панчево

Град Панчево

Град Панчево, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Панчево и још 9 насељених места.1)

Град има површину од 759 квадратних километара и 123.414 становника.

Политичко уређење

Статус града Панчева је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 70 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 7 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Панчева обухвата укупно 10 насељених места:

  1. Банатски Брестовац
  2. Банатско Ново Село
  3. Долово
  4. Глогоњ
  5. Иваново
  1. Јабука
  2. Качарево
  3. Омољица
  4. Старчево

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Панчево у свом саставу нема градских општина.
град_панчево.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:51