Корисничке алатке

Алатке сајта


град_сремска_митровица

Град Сремска Митровица

Град Сремска Митровица, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сремску Митровицу и још 25 насељених места.1)

Град има површину од 762 квадратна километра и 79.940 становника.

Политичко уређење

Статус града Сремске Митровице је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 61 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градске управе за поједине области се образују за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје града Сремске Митровице обухвата укупно 26 насељених места:

 1. Бешеновачки Прњавор
 2. Бешеново
 3. Босут
 4. Велики Радинци
 5. Гргуревци
 6. Дивош
 7. Засавица I
 8. Засавица II
 9. Јарак
 10. Кузмин
 11. Лаћарак
 12. Лежимир
 13. Манђелос
 1. Мартинци
 2. Мачванска Митровица
 3. Ноћај
 4. Равње
 5. Раденковић
 6. Салаш Ноћајски
 7. Сремска Рача
 8. Стара Бингула
 9. Чалма
 10. Шашинци
 11. Шишатовац
 12. Шуљам

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Сремска Митровица у свом саставу нема градских општина.
град_сремска_митровица.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 23:01