Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_лебане

Општина Лебане

Општина Лебане, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Лебане и још 38 насељених места.

Општина има површину од 337 квадратних километара и 22.000 становника.

Политичко уређење

Органи општине Лебане су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Лебане обухвата укупно 39 насељених места:

 1. Бачевина
 2. Бошњаце
 3. Бувце
 4. Велико Војловце
 5. Гегља
 6. Голи Рид
 7. Горње Врановце
 8. Гргуровце
 9. Доње Врановце
 10. Дрводељ
 11. Ждеглово
 12. Клајић
 13. Коњино
 14. Кривача
 15. Лалиновац
 16. Липовица
 17. Лугаре
 18. Мало Војловце
 19. Нова Топола
 20. Лебане
 1. Ново Село
 2. Пертате
 3. Петровац
 4. Поповце
 5. Пороштица
 6. Прекопчелица
 7. Радевце
 8. Радиновац
 9. Рафуна
 10. Свињарица
 11. Секицол
 12. Слишане
 13. Тогочевце
 14. Ћеновац
 15. Цекавица
 16. Шарце
 17. Шилово
 18. Штулац
 19. Шумане

Сродни чланци

Спољне везе

општина_лебане.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:19