Корисничке алатке

Алатке сајта


град_краљево

Град Краљево

Град Краљево, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Краљево и још 90 насељених места.1)

Град има површину од 1.529 квадратних километара и 125.488 становника.

Политичко уређење

Статус града Краљева је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 70 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Краљева обухвата укупно 91 насељено место:

 1. Адрани
 2. Бапско Поље
 3. Баре
 4. Бзовик
 5. Богутовац
 6. Бојанићи
 7. Борово Међуречје
 8. Брезна
 9. Брезова
 10. Бресник
 11. Буковица
 12. Витановац
 13. Витковац
 14. Врба
 15. Врдила
 16. Врх
 17. Гледић
 18. Годачица
 19. Гокчаница
 20. Грдица
 21. Дедевци
 22. Долац
 23. Драгосињци
 24. Дражиниће
 25. Дракчићи
 26. Дрлупа
 27. Ђаково
 28. Жича
 29. Заклопача
 30. Закута
 31. Замчање
 32. Засад
 33. Јарчујак
 34. Каменица
 35. Камењани
 36. Кованлук
 37. Ковачи
 38. Конарево
 39. Лађевци
 40. Лазац
 41. Лешево
 42. Лозно
 43. Лопатица
 44. Маглич
 45. Матаруга
 1. Матарушка Бања
 2. Мељаница
 3. Метикош
 4. Милавчићи
 5. Милаковац
 6. Милиће
 7. Милочај
 8. Мланча
 9. Мрсаћ
 10. Мусина Река
 11. Обрва
 12. Опланићи
 13. Орља Глава
 14. Пекчаница
 15. Петропоље
 16. Печеног
 17. Плана
 18. Полумир
 19. Поповићи
 20. Предоле
 21. Прогорелица
 22. Раваница
 23. Ратина
 24. Река
 25. Рибница
 26. Роћевићи
 27. Рудно
 28. Рудњак
 29. Савово
 30. Самаила
 31. Сибница
 32. Сирча
 33. Станча
 34. Стубал
 35. Тавник
 36. Тадење
 37. Тепече
 38. Толишница
 39. Трговиште
 40. Ушће
 41. Цветке
 42. Церје
 43. Чибуковац
 44. Чукојевац
 45. Шумарице

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Краљево у свом саставу нема градских општина.
град_краљево.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:15