Корисничке алатке

Алатке сајта


влада_републике_српске

Влада Републике Српске

Влада Републике Српске, носилац извршне власти у Републици Српској.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Историја

Претходник Владе Републике Српске је био Министарски савјет конституисан на основу Одлуке о образовању и избору Министарског савјета Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини од 21. децембра 1991. Сачињавали су га предсједник Министарског савјета, 18 чланова — министара и пет предсједника влада српских аутономних области који су по положају били чланови Министарског савјета.1)

Вршиоци дужности предсједника Републике, др Биљана Плавшић и др Никола Кољевић, прогласили су 28. фебруара 1992. године Закон о Влади којим је предвиђено да Влада има предсједника и два потпредсједника Владе и 13 чланова — министара. Предсједници извршних органа области су по положају били чланови Владе са статусом министра.2) Први састав Владе је изабран 22. априла 1992. године под предсједништвом проф. др Бранка Ђерића.

Садашњи састав Владе Републике Српске под предсједништвом др Радована Вишковића, изабран 21. децембра 2022, јесте седамнаести (17) по реду. Данас се Влада састоји од предсједника Владе и 16 министара (из реда министара су два потпредсједника Владе).3)

Према Закону о Влади Републике Српске (1997) било је прописано да је сједиште Владе у главном граду Републике Српске (према Уставу Републике Српске главни град је и даље „Сарајево”). Већ сљедеће године закон је измијењен и за сједиште Владе Републике Српске одређена је Бања Лука, највећи град Републике Српске.4)5)

Избор

Владу Републике Српске сачињавају предсједник, потпредсједници и министри.

Поступак избора Владе почиње од предсједника Републике Српске који предлаже Народној скупштини кандидата за предсједника Владе. Затим, кандидат излаже Народној скупштини програм Владе и предлаже њен састав. Влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика.

Предсједник и потпредсједници Владе не могу бити из реда истог конститутивног народа. Од укупно 16 министара — осам је из реда Срба, пет из реда Бошњака и три из реда Хрвата.

Влада се бира на период од четири године. Послије сваког конституисања новоизабране Народне скупштине бира се нова Влада.6)

Надлежност

Влада Републике Српске:7)

  • предлаже законе, друге прописе и опште акте;
  • предлаже план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун;
  • обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте;
  • доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона;
  • даје мишљење о предлозима закона, других прописа и општих аката које Народној скупштини подноси други предлагач;
  • утврђује начела за унутрашњу организацију министарстава и других републичких органа управе и управних организација, поставља и разрјешава функционере у министарствима, другим републичким органима и управним организацијама;
  • усклађује и усмјерава рад министарстава и других републичких органа и управних организација;
  • врши надзор над радом министарстава и других републичких органа и управних организација и укида или поништава њихове акте који су у супротности са законом или прописом Владе;
  • обавља и друге послове у складу са Уставом и законом.

Влада Републике Српске одлучује о образовању представништава Републике Српске у иностранству.

Министарства

Министарства врше послове државне управе (спроводе законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе, као и акте предсједника Републике, рјешавају у управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом). Оснивају се за једну или више повезаних управних области, зависно од врсте, значаја и обима тих послова и потребе обезбјеђења стратегије развоја Републике Српске.

Садашња министарства Републике Српске су:

Бивша министарства Републике Српске су:

За вршење стручних и других послова за потребе Владе формира се Генерални секретаријат Владе Републике Српске. Радом Генералног секретаријата руководи и одговоран је за његов рад генерални секретар Владе, којег на предлог предсједника Владе именује Влада Републике Српске.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Одлука о образовању и избору Министарског савјета Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92)
2)
Закон о Влади („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 4/92)
3)
Влада Републике Српске: Историјат, Приступ 3. новембра 2023.
4)
Закон о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 3/97)
5)
Закон о измени Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 3/98)
6)
Чланови 91—93. Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11)
7)
Члан 90. Устава Републике Српске
влада_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 23:21