Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_одбране_републике_српске

Министарство одбране Републике Српске

Министарство одбране Републике Српске (МОРС), некадашње министарство Републике Српске од 1992. до 2006.

Престало је постојати након што је Војска Републике Српске ушла у састав Оружаних снага Босне и Херцеговине.

Историја

Вршиоци дужности предсједника Републике, др Биљана Плавшић и др Никола Кољевић, прогласили су 28. фебруара 1992. године Закон о Влади којим је предвиђено да Влада има предсједника и два потпредсједника Владе и 13 чланова — министара. Предсједници извршних органа области су по положају били чланови Владе са статусом министра. Један од министара је био „министар за народну одбрану”. Затим, предсједник Предсједништва Српске Републике Босне и Херцеговине др Радован Караџић прогласио је Закон о министарствима којим је основано „Министарство народне одбране”. По новом закону од 2. јула 1992. прописано је Министарство одбране.1)2)3)

Након потписивања Дејтонског мировног споразума (1995) којим је Република Српска међународно призната као ентитет, Министарство одбране и Војска Републике Српске наставили су постојати. Дана 17. септембра 1996. године предсједник Републике Српске проф. др Биљана Плавшић прогласила је Закон о одбрани4) који је замијенио претходни закон из 1992. Министар одбране је улазио у састав Врховног савјета одбране при предсједнику Републике.

Измјенама и допунама закона које је 2. априла 2004. прогласио предсједник Драган Чавић, Министарство одбране је стављено под врховну команду и контролу Предсједништва Босне и Херцеговине. Такође, Војска Републике Српске је претворена у интегрални дио Оружаних снага Босне и Херцеговине и дефинисана као „војна сила за извршавање одбрамбених задатака Босне и Херцеговине у Републици Српској”. Основано је Министарство одбране Босне и Херцеговине. Доношењем Закона о престанку важења Закона о Војсци Републике Српске и Закона о престанку важења Закона о одбрани Републике Српске (који су ступили на снагу 1. јануара 2006) престала је да постоји Војска Републике Српске, а тиме и Министарство одбране Републике Српске и Генералштаб Војске Републике Српске.

Дјелокруг

Министарство одбране је вршило управне и стручне послове у области одбране, и то:

 • спроводило утврђену политику и смјернице и обезбјеђивало извршење закона, других прописа и општих акта у области одбране;
 • координирало активности на изради и ажурирању Плана одбране Републике и руковало тим планом;
 • израђивало План развоја одбране Републике као дио Плана развоја Републике;
 • предлагало војно-територијалну подјелу Републике и основе планова развоја Војске Републике Српске у миру односно оружаних снага у ратном стању;
 • планирало и спроводило мобилизацију оружаних снага државних органа, јединица и служби цивилне одбране и старало се о извршењу мобилизације у предузећима и другим правним лицима;
 • израђивало програме и елаборате извођења мобилизације и других вјежби на територији Републике, у сарадњи са Генералштабом Војске Републике Српске;
 • вршило послове војне евиденције и евиденције грађана, регрутовање, упућивање регрута на служење војног рока, као и распоређивање грађана и материјалних средстава за попуну ратних јединица војске, државних органа, јединица и служби цивилне одбране и предузећа и других правних лица;
 • изграђивало и предлагало средства за потребе одбране у Буџету Републике и пратило остваривање и реализацију тих средстава;
 • утврђивало организацију и вршило материјално снабдевање Војске Републике Српске у миру и оружаних снага у непосредној ратној опасности и у ратном стању и водило материјално-финансијско пословање о реализацији средстава одбране;
 • организовало и припремало капацитете за производњу и генерални ремонт средстава наоружања и војне опреме и обезбјеђивало приоритете производње и ремонта за потребе Војске односно оружаних снага;
 • организовало и вршило послове истраживања и развоја средстава наоружања и војне опреме и контроле квалитета тих средстава;
 • обављало послове у вези са изградњом и одржавањем војних и других објеката као и објеката од посебног значаја за одбрану Републике, управљало некретнинама и стамбеним фондом Војске, вршило надзор над изградњом и коришћењем објеката и стамбеног фонда;
 • утврђивало организацију и обезбјеђивало материјалне и друге услове за рад војних правосудних органа, у складу са законом;
 • оснивало предузећа и друга правна лица за вршење услуга за потребе Војске Републике Српске;
 • вршило организовање, припремање и обучавање службе осматрања и обавјештавања и јединице везе за потребе руковођења;
 • планирало и организовало научноистраживачки рад значајан за одбрану Републике и обезбјеђивало финансијска средства за ове намјене;
 • доносило планове и програме обучавања за одбрану и пратило реализацију тих планова;
 • вршило и друге послове из свог дјелокруга утврђене законом.

Списак министара

 1. Богдан Суботић (1992—1993)
 2. Душан Ковачевић (1993—1994)
 3. Милан Нинковић (1994—1998)
 4. Манојло Миловановић (1998—2001)
 5. Слободан Билић (2001—2003)
 6. Милован Станковић (2003—2005)

Сродни чланци

1)
Закон о Влади („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 4/92)
2)
Закон о министарствима („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 5/92)
3)
Закон о министарствима („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 11/92)
4)
Закон о одбрани („Службени гласник Републике Српске”, број 21/96)
министарство_одбране_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 22:01