Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_пољопривреде_шумарства_и_водопривреде_републике_српске

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (МПШВ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • праћење реализације Стратегије развоја пољопривреде и Стратегије руралног развоја Републике, дефинисање, спровођење, праћење и оцјену мјера за подстицање развоја пољопривреде и сеоских подручја, усклађивање домаће пољопривредне политике и прописа са прописима ЕУ и са другим међународним стандардима, спровођење обавеза из трговинских споразума, организовање финансијске, рачуноводствене и извјештајне функције за плаћање из државних и међународних средстава подршке, организовање и спровођење активности из области земљишне политике, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, заштите и унапређивања здравља биља од штетних организама, спречавања уношења и ширења карантински и економски штетних организама, издавање рјешења и сагласности из области заштите здравља биља, регистрације средстава за заштиту и исхрану биља, издавање дозвола за увоз, производњу и промет средстава за заштиту здравља и заштиту биља, контролу производње биља, сјемена и садног материјала, издавање дозвола за увоз, производњу и промет биља, сјемена и садног материјала, давање стручних савјета, преношење нових знања и практичних вјештина пољопривредним произвођачима, увођење нових технологија и техника производње са циљем техничко-технолошког унапређивања пољопривредних газдинстава, заштиту животне средине, оспособљавање пољопривредних произвођача за управљање пољопривредним газдинством, учествовање у изради пословних планова, развојних и инвестиционих програма за различите начине управљања (конвенционална, органска, интегрална производња), информисање пољопривредника о мјерама усмјереним за реализацију пољопривредне политике и политике руралног развоја, прикупљање података о појави штетних организама у биљној производњи и давање препорука о начину заштите од биљних штеточина, вођење главне матичне евиденције домаћих животиња, евиденције произвођача квалитетно-приплодне стоке, новонасталих раса и крижанаца стоке и пчела, издавање увјерења о поријеклу и производним особинама квалитетно-приплодне стоке, изради стручних упутстава и методологије рада на спровођењу мјера селeкције стоке и примјени мјера за унапређивање сточарства, учествовање у спровођењу пројеката и програма из области пољопривреде и руралног развоја финансираних од владиних, невладиних и међународних организација и из других извора, пружање стручне помоћи у оквиру мјера за развој сеоских подручја и очување традиционалних вриједности у тим подручјима, учествовање у прикупљању информација за потребе пољопривредног информационог система, система пољопривредно-књиговодствених података и других података из области пољопривреде, учествовање у oрганизовању и извођењу стручних скупова, манифестација и конференција, сајмова, изложби и слично, учествовање у постављању и извођењу огледа у области пољопривреде, помоћ у оснивању и раду различитих облика удруживања пољопривредника и пољопривредних задруга, припрему материјала у писаној форми за потребе пољопривредника, оглашавање у медијима и посредством интернета, израду записника на терену за остваривање права на новчане подстицаје, обављање и других послова у оквиру пољопривредно-савјетодавне дјелатности, очување генетских ресурса, средстава за исхрану биља, пољопривредно задругарство, функционисање система противградне превентиве, праћење и оцјену свих активности, прехрамбену индустрију, индустрију сточне хране и пића, прераду дувана, здравствену заштиту животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла, сјемена за вјештачко осјемењавање и предмета којима се може пренијети заразна болест, храну за животиње и компоненте за производњу хране за животиње, регистрацију и рад ветеринарских организација, регистрацију фарми животиња и пијаца, безбједност хране, регистрацију и рад објеката за производњу намирница животињског поријекла, регистрацију и рад објеката за производњу хране за животиње, нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског поријекла и објеката за њихову прераду, производњу и промет лијекова и биолошких средстава за употребу у ветеринарству, вођење регистара и базе података у ветеринарству и издавање ветеринарске документације, праћење, усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђивање извршавања закона и других прописа у области ветеринарске дјелатности, едукацију ветеринара, унапређивање мјера здравствене заштите животиња, остваривање сарадње са надлежним органима и организацијама Федерације БиХ и БиХ,
 • управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем, заштиту шума, вршење општих, регионалних шумско-развојних и ловних планирања, праћење спровођења планских докумената и вођење њиховог регистра, обезбјеђење информација о стању на тржишту дрвних и осталих шумских производа, утврђивање неопходног минимума шумских дрвних сортимената локалним предузећима за механичку прераду дрвета са подручја са којих ти сортименти потичу, инвентуру и праћење, информациони систем и одржавање базе података, припрему шумарске политике, прописа и стандарда у области шумарства и ловства, дефинисање стратегије развоја и програма у шумарству и ловству, дефинисање финансирања шумарства и ловства и израду приједлога буџета, праћење утрошка средстава посебних намјена за шуме, давање сагласности и мишљења на планове газдовања шумама и ловиштима, контролу извршених радова корисника шума и израду годишње анализе активности које је предузео корисник шума са оцјеном рада корисника шума и приједлогом мјера даљнег коришћења шуме и шумског земљишта у својини Републике, укључујући и обавезу одржавања, уређивање правних односа на шумама и шумском земљишту у својини Републике, уређивање односа и услова производње, промета и употребе шумског сјемена и шумских садница, шумарску екологију, заштиту шума од елементарних непогода и антропогених утицаја, очување шумског генофонда, међусекторску и међуресорну сарадњу, стручну координацију послова који су у вези са приватним шумама и мјере подршке власницима шума у приватној својини, сарадњу у примијењеним истраживањима, спровођењу стандарда и преношењу знања у шумарству, промоцију интересних група у процесу планирања и одрживог газдовања шумским ресурсима свих облика својине, представљање сектора шумарства у односу на окружење,
 • спровођење интегралног управљања водама у складу са законом, организовање управљања водама, доношење планова, програма и стратегија, организовање праћења и спровођење неопходних мјера да би се спријечила дерогација површинских и подземних вода у складу са законом и директивама, прописивање услова водоснабдијевања, прикупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода, утврђивање постојања јавног интереса за коришћење јавног водног добра, утврђивање припадности водном добру и одлучивање о статусу поједине врсте водног добра, вођење интегралног информационог система Републике, утврђивање посебне мјере безбједности, расподјелу и координацију коришћења и намјенских утрошака водних накнада на подручју Републике, додјељивање обављања одређених дужности организацији из области вода које су прописане законом или другим прописом,
 • израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар пољопривреде, шумарства и водопривреде који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Јединица за интерну ревизију, Ресор за пољопривреду, прехрамбену индустрију и рурални развој, Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, Ресор за ветеринарство, Ресор за шумарство, ловство и прераду дрвета и Ресор за водопривреду.2)

У саставу Министарства је Агенција за аграрна плаћања и Републички хидрометеоролошки завод.

Списак министара

 1. Миливоје Надаждин (1992—1993)3)
 2. Боривоје Сендић (1993—1995)4)
 3. Ђојо Арсеновић (1995—1998)5)
 4. Миленко Савић (1998—2001)6)
 5. Рајко Латиновић (2001—?)
 6. Родољуб Тркуља (?—2005)7)
 7. Горан Перковић (2005—2006)
 8. Славен Пекић (2006)
 9. Радивоје Братић (2006—2010)
 10. Стево Мирјанић (2013—2018)8)
 11. Саво Минић (од 2022)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 28. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Тада под називом Министарство пољопривреде и шумарства
4)
Два мандата — друга и трећа Влада
5)
Три мандата — четврта, пета и шеста Влада
6)
Тада под називом Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство
7)
Два мандата — осма и девета Влада
8)
Два мандата — четрнаеста и петнаеста Влада
министарство_пољопривреде_шумарства_и_водопривреде_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/05 23:51