Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_за_европске_интеграције_и_међународну_сарадњу_републике_српске

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске (МЕИМС РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • праћење испуњавања и испуњавање обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању и извјештавање о томе;
 • спровођење и координацију активности у вези са испуњавањем обавеза у процесу придруживања и приступања ЕУ у оквиру Поглавља 1, 3 и 22 правне тековине Европске уније и Политичких критеријума;
 • остваривање координације републичких органа управе у спровођењу активности из области европских интеграција у складу са републичким прописима;
 • координацију дјеловања републичких представника у заједничким тијелима ЕУ и БиХ која се успостављају на основу ССП и аналитичко праћење њиховог рада;
 • међуресорну припрему републичких институција и координацију учешћа републичких представника у свим фазама претприступног процеса и процеса преговарања са ЕУ;
 • припрему и ревизију стратешких докумената и акционих планова у вези са испуњавањем обавеза у процесу европских интеграција;
 • остваривање и координацију сарадње са другим тијелима у БиХ, те институцијама, органима и тијелима ЕУ, њеним државама чланицама, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу придруживања и приступања ЕУ;
 • координацију усклађивања републичког законодавства са прописима Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе;
 • учешће у изради нормативних аката у циљу њиховог усклађивања са прописима Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе;
 • координацију израде и праћење републичких планова и програма усклађивања републичког законодавства са правном тековином ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе;
 • стручну подршку републичким органима управе и другим републичким институцијама и координацију њиховог учешћа у процесу усклађивања законодавства;
 • сарадњу са радним тијелима Народне скупштине Републике Српске у области усклађивања републичког законодавства са правном тековином ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе;
 • превођење и координацију превођења због потреба процеса европских интеграција;
 • организацију и оперативну координацију активности републичких органа управе и других републичких институција у циљу обезбјеђења адекватног учешћа Републике Српске у програмирању средстава Европске уније и других донатора који су на располагању БиХ;
 • координацију активности републичких органа управе и других републичких институцаја у спровођењу пројеката у оквиру програма коришћења средстава Европске уније и других донатора;
 • сарадња са институцијама БиХ и ЕУ у БиХ у циљу учешћа Републике у претприступним и приступним фондовима Европске уније;
 • предлагање мјера за побољшање апсорпционих капацитета БиХ/Републике у оквиру доступних програма подршке;
 • подстицање развоја и унапређивања прекограничне сарадње;
 • планирање и организацију обука из области европских интеграција;
 • припрему и спровођење Програма општег стручног усавршавања из области европских интеграција;
 • израду и издавање публикација из области европских интеграција;
 • праћење рада мјешовитих комитета БиХ за сарадњу са земљама у иностранству и координација учешћа представника Републике у њиховом раду;
 • унапређивање регионалне и институционалне сарадње са регијама Европе и свијета, као и сарадње са домаћим институцијама;
 • иницирање, припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и развој међурегионалне сарадње и праћење њихове примјене;
 • вођење регистра споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству;
 • учествовање у изради међународних споразума о сарадњи;
 • координацију представљања Републике у иностранству;
 • нормативно уређивање организовања и рада привредних представништава Републике Српске у иностранству;
 • праћење реализације програма и планова рада привредних представништава, те предузимање мјера и активности за њихов координисан и ефикаснији рад;
 • послове у области односа Републике са дијаспором;
 • координацију активности републичких органа управе у области сарадње са дијаспором;
 • координацију активности у оквиру чланства Републике у Скупштини европских регија;
 • сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама;
 • сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи;
 • вођење регистра донација у јавном сектору;
 • координацију активности у вези са израдом извјештаја и других докумената који се односе на испуњавање обавеза институција Републике у вези са чланством БиХ у међународним организацијама;
 • координацију републичких органа управе која се тиче израде и праћења спровођења мјера предвиђених оквиром развојне помоћи УН-а, путем учешћа у раду заједничких радних тијела;
 • сарадњу са специјализованим агенцијама УН-а;
 • давање мишљења на акте УН-а;
 • давање мишљења о учешћу и координација учешћа републичких органа управе у пројектима УН-а у БиХ;
 • координацију републичких органа управе у области спровођења постпријемних обавеза БиХ проистеклих из чланства у Савјету Европе и сарадња са тијелима Савјета Европе;
 • давање мишљења на акте Савјета Европе;
 • израда законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар за европске интеграције и међународну сарадњу који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Јединица за интерну ревизију, Ресор за европске интеграције, Ресор за међународну сарадњу и Ресор за сарадњу са дијаспором.2)

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу је својеврсни насљедник Министарства иностраних послова Републике Српске (1992—1998).

Списак министара

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 31. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Два мандата — шеснаеста и седамнаеста Влада
министарство_за_европске_интеграције_и_међународну_сарадњу_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/06 00:21