Корисничке алатке

Алатке сајта


народна_скупштина_републике_српске

Народна скупштина Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске (НСРС), народно представништво и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Српској.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Историја

Претходник Народне скупштине Републике Српске је била Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини конституисана на основу Одлуке о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини од 24. октобра 1991. Сачињавали су је посланици Клуба Српске демократске странке и Клуба Српског покрета обнове у Скупштини Босне и Херцеговине као легитимни представници српског народа у Босни и Херцеговини. Њен предсједник је био мр Момчило Крајишник.

Избор

Народна скупштина Републике Српске има 83 народна посланика.

Посланички мандати могу бити тзв. директни мандати (редовни, регуларни) и компензациони мандати. Директни мандати се добијају у вишечланим изборним јединицама, а тренутно је утврђено девет таквих јединица за избор 63 народна посланика. Преосталих 20 посланичких мандата су компензациони мандати који се дoдjeљуjу сa тeритoриje Рeпубликe кao цjeлинe. Пoлитички субјект нe мoжe учествовати у рaспoдjeли мaндaтa aкo нe oсвojи вишe oд 3% oд укупнoг брoja вaжeћих глaсaчких листићa у избoрнoj јединици. Мандати се расподјељују по тзв. Сент Лагијевом методу.1)

Народни посланици се бирају на четири године. Најмање четири члана једног конститутивног народа је заступљено у Народној скупштини. Народни посланици нису кривично или грађански одговорни за било који поступак извршен у оквиру њихових дужности.

На предлог најмање 30 народних посланика, Народна скупштина може, двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика, скратити свој мандат. Скраћивањем мандата Народне скупштине престаје и мандат Владе Републике Српске. За вријеме ратног стања и непосредне ратне опасности мандат Народне скупштине се продужава док то стање траје. Предсједник Републике Српске може, пошто саслуша мишљење предсједника Владе и предсједника Народне скупштине, одлучити да Народна скупштина буде распуштена.

Народна скупштина има предсједника и два до четири потпредсједника које бира на период од четири године.2)

Надлежност

Народна скупштина Републике Српске:3)

 • одлучује о промјени Устава;
 • доноси законе, друге прописе и опште акте;
 • доноси план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун;
 • утврђује територијалну организацију Републике;
 • расписује републички референдум;
 • расписује републички јавни зајам и одлучује о задужењу Републике;
 • расписује изборе за народне посланике и за предсједника Републике;
 • бира, именује и разрјешава функционере, у складу са Уставом и законом;
 • врши контролу рада Владе и других органа који су јој одговорни, у складу са Уставом и законом;
 • даје амнестију;
 • обавља и друге послове у складу са Уставом и законом.

Народна скупштина:

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Укупaн брoj вaжeћих глaсoвa кoje је пoлитички субјект oсвojио диjeли сe сa 1, 3, 5, 7, 9, 11, и тaкo рeдoм, свe дoк је тo пoтрeбнo зa ту рaспoдjeлу мaндaтa. Брojeви кojи сe дoбиjу oвoм сeриjoм диjeљeњa су „кoличници”. Кoличници сe рeдajу oд нajвeћeг дo нajмaњeг. Maндaти сe диjeлe пo рeду, пoчeв oд нajвeћeг кoличникa, дoк сe нe рaспoдиjeлe сви мaндaти избoрнe јeдиницe.
2)
Чланови 71, 72, 73. и 79. Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11)
3)
Члан 70. Устава Републике Српске
народна_скупштина_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/01/25 00:10