Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_за_економске_односе_и_регионалну_сарадњу_републике_српске

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске (МЕОРС РС), некадашње министарство Републике Српске од 1995. до 2018.

Његове послове је преузело Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.

Дјелокруг

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је обављало управне и друге стручне послове који су се односили на:1)

 • привлачење страних улагања у Републику Српску;
 • стварање повољнијих услова за стране инвестиције и помоћ потенцијалним инвеститорима;
 • промовисање привредних потенцијала Републике у иностранству;
 • промоцију извоза;
 • координацију активности у вези са израдом и примјеном стратегије економског развоја;
 • успостављање система и нормативно уређивање процјене утицаја прописа, оцјена оправданости увођења нових формалности, вођење и унапређење регистра одобрења у привреди, сарадњу са пословним удружењима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству у циљу унапређења пословног окружења, сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи;
 • вођење регистра донација у јавном сектору;
 • подстицање развоја и унапређења прекограничне сарадње, развој заједничких пројеката, праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП);
 • координацијa активности у вези са испуњавањем обавеза министарства које произлазе из процеса стабилизације и придруживања, координација дјеловања представника Републике у заједничким тијелима Босне и Херцеговине и Европске уније која се успостављају на основу ССП и праћење њиховог рада;
 • међуресорна припрема институција Републике и координација учешћа представника Републике у процесу преговарања са Европском унијом;
 • припрема и ревизија стратешких докумената и акционих планова везаних за испуњавање обавеза у процесу европских интеграција;
 • остваривање и координација сарадње са другим тијелима у Босни и Херцеговини, те институцијама, органима и тијелима Европске уније, њеним државама чланицама, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу придруживања и приступања Европскoj унији;
 • координација усклађивања законодавства Републике са прописима Европске уније;
 • учешће у изради нормативних аката у циљу њиховог усклађивања са прописима Европске уније и правним актима Савјета Европе;
 • стручна подршка радним тијелима Владе Републике Српске, министарствима и другим републичким органима управе и органима локалне самоуправе и координација њиховог рада у процесу усклађивања законодавства;
 • развијање сарадње са Народном скупштином Републике Српске у законодавном поступку по питању усклађености нацрта и предлога закона са прописима Европске уније;
 • организација, оперативна координација активности министарстава у Влади у циљу обезбјеђења адекватног учешћа Републике у програмирању средстава Европске уније и других донатора који су на располагању БиХ;
 • координација активности министарстава у Влади у провођењу пројеката у оквиру програма коришћења средстава Европске уније и других донатора;
 • сарадња са институцијама БиХ и ЕК у БиХ у циљу учешћа Републике у претприступним и приступним фондовима Европске уније;
 • координација и организовање обуке за јачање капацитета за припрему и спровођење пројеката у оквиру IPA и других програма подршке за представнике министарстава у Влади и потенцијалних корисника;
 • предлагање мјера за побољшање апсорпционих капацитета БиХ/Републике у оквиру доступних програма подршке, израду стратешких и аналитичких докумената када је ријеч о позицији Републике у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и других докумената за потребе Владе и Народне скупштине;
 • праћење рада мјешовитих комитета БиХ за сарадњу са земљама у иностранству и координација учешћа представника Републике у њиховом раду;
 • унапређивање регионалне и институционалне сарадње са регијама Европе и свијета, као и сарадње са домаћим институцијама;
 • иницирање, припремање и предлагање споразума и протокола за успостављање и развој међурегионалне сарадње и праћење њихове примјене;
 • вођење регистра споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству;
 • учествовање у припремању међународних уговора и споразума о сарадњи из области економских односа;
 • координацију представљања Републике у иностранству;
 • нормативно уређивање организовања и рада привредних представништава Републике Српске у иностранству;
 • праћење реализације програма и планова рада привредних представништава, те предузимања мјера и активности за њихов координисан и ефикаснији рад;
 • координација активности у оквиру чланства Републике у Скупштини европских регија;
 • сарадња са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама.

Организација

На челу Министарства се налазио министар за економске односе и регионалну сарадњу који је био члан Владе Републике Српске.

Испод министра су се налазиле сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор за економску сарадњу, Ресор за европске интеграције и Ресор за регионалну и институционалну сарадњу.2)

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је било својеврсни насљедник Министарства иностраних послова Републике Српске (1992—1998).

Списак министара

 1. Бранко Стјепановић (1996—1998)3)
 2. Саво Лончар (1998—2001)4)
 3. Фуад Туралић (2001—2003)5)
 4. Јасмин Сеферовић (2005—2006)7)
 5. Јасна Бркић (2006—2010)8)

Сродни чланци

1)
Члан 31. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 24/12)
3) , 4) , 5)
Тада под називом Министарство за економске односе са иностранством
6) , 7) , 8)
Тада под називом Министарство за економске односе и координацију
министарство_за_економске_односе_и_регионалну_сарадњу_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/06 00:27