Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_здравља_и_социјалне_заштите_републике_српске

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (МЗСЗ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство здравља и социјалне заштите обавља управне и друге стручне послове у вези са промоцијом, унапређивањем, контролом и заштитом здравља становништва, јавног здравства, здравственом заштитом, здравственим системом, фармацијом, социјалном, породичном и дјечјом заштитом, кроз:1)

 • праћење савремених достигнућа у развоју јавног здравства у свијету у циљу развоја јавног здравства у Републици;
 • планирање и припремање стратешких планских докумената у области јавног здравства;
 • хармонизацију и испуњавање услова у процесу Европских интеграција у области јавног здравства;
 • сарадњу са владиним, невладиним, филантропским институцијама и организацијама, приватним фондацијама и заједницом у области јавног здравства;
 • подстицање и одржавање међународне сарадње;
 • организацију разних врста састанака у области јавног здравства и међународне сарадње;
 • функције Института за јавно здравство (праћење, процјена и анализа здравственог стања становништва; праћење и проучавање здравствених проблема и ризика по здравље; активности на промоцији здравља и превенцији болести, информисање становништва о значају очувања и унапређивања здравља; обављање бактериолошких, паразитолошких, вирусолошких, серолошких, хемијских и токсиколошких прегледа и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе; планирање, контрола и евалуација послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације; вођење евиденција, здравствене статистике и обављање истраживања у области јавног здравства; анализу и праћење здравственог стања и здравствених потреба становништва; утврђивање потребних мјера у елементарним и другим већим непогодама и несрећама; обављање послова из области заштите здравља становништва и околине од зрачења);
 • припрему и спровођење здравствених политика и здравствених стратегија;
 • процјену резултата примјене здравствених политика и здравствених стратегија, планова и програма;
 • обављање нормативних послова и управних поступака из надлежности Министарства;
 • утврђивање испуњености услова у погледу кадра, простора и опреме за почетак рада здравствених установа;
 • вођење Регистра здравствених установа;
 • спровођење процедуре избора органа здравствених установа чији је оснивач Република;
 • давање мишљења на статуте здравствених установа;
 • давање сагласности на правилнике о организацији и систематизацији радних мјеста установа;
 • разматрање и усвајање годишњег плана рада здравствених установа чији је оснивач Република;
 • разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању здравствених установа чији је оснивач Република;
 • унапређивање система квалитета здравствене заштите;
 • организацију здравственог система;
 • надзор над радом здравствених установа;
 • планирање и примјену здравствених технологија у здравственим установама;
 • стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника;
 • врсте и трајање специјализација и супспецијализација, програме специјализација и супспецијализација;
 • додјелу звања примаријуса;
 • нострификација дипломе о завршеној специјализацији и супспецијализацији здравственог радника и нострификација дипломе о завршеној специјализацији здравственог сарадника;
 • примјену и надзор над одобреним програмима и пројектима и презентацију резултата њиховог спровођења на домаћим и међународним конференцијама;
 • сарадњу са институцијама и другим организацијама у здравственом систему, струковним удружењима здравствених радника, међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из области здравства;
 • организовање полагања стручних испита за здравствене раднике и здравствене сараднике;
 • обављање студијско-аналитичких послова у вези са примјеном нових концепата и модела организације здравствене заштите који су спроведени у земљама Европске уније;
 • припрему детаљне пројектне документације у складу са најбољим праксама Европске уније и Свјетске банке и УН организација, укључујући и планове набавки и финансијске аранжмане на основу најбољих искустава у свијету;
 • припрему стратегија реализације и реализационих планова за одобрене програме и пројекте;
 • припрему крајњих корисника (здравствене установе) за реализацију програма и пројеката;
 • реализацију програма и пројеката;
 • надгледање и оцјену резултата реализованих програма и пројеката на основу дефинисаних индикатора праћења;
 • презентацију резултата реализације програма и пројеката на домаћим и међународним конференцијама;
 • предлагање нових програма и пројекта за унапређивање здравственог система Републике;
 • планирање и финансирање здравствене заштите;
 • анализу, планирање и праћење финансирања здравствене заштите;
 • праћење и анализу финансијског пословања здравствених установа;
 • припрему и израду здравственог рачуна Републике;
 • праћење стања у области здравственог осигурања;
 • спровођење јавних набавки у Министарству;
 • планирање и програмирање капиталних улагања и инвестиција у сектору здравства;
 • праћење производње и промета лијекова, хемикалија, биоцида и медицинских средстава;
 • планирање, координацију и предузимање мјера ради обезбјеђења квалитетних, сигурних и ефикасних лијекова и коришћења лијекова и медицинских средстава у систему здравствене заштите;
 • остваривање права из социјалне, породичне и дјечје заштите;
 • планирање и функционисање система социјалне, породичне и дјечје заштите;
 • планирање и остваривање појединих права из социјалне заштите;
 • програме санације, адаптације и опремања установа социјалне заштите;
 • развојне програме усмјерене на унапређивање система социјалне, породичне и дјечје заштите;
 • надзор над стручним радом установа социјалне и дјечје заштите;
 • планирање и координацију додатног стручног усавршавања радника социјалне дјелатности;
 • увођење стандарда стручног рада и услуга које се пружају у установама социјалне заштите;
 • учешће у изради, припремању и спровођењу стратешких докумената и програма из области социјалне, породичне и дјечје заштите;
 • подстицање и унапређивање породично-правних и социјално-заштитних облика збрињавања дјеце, омладине и пунољетних лица без породичног старања;
 • праћење и подстицање развоја програма социјалне, породичне и дјечје заштите;
 • социјалне рехабилитације и оспособљавања лица са инвалидитетом;
 • праћење стања социјалне угрожености и социјалних потреба становништва;
 • подстицање и координацију социјално-хуманитарних активности;
 • сарадњу са невладиним и другим домаћим и међународним организацијама чија је дјелатност у вези са облашћу социјалне, породичне и дјечје заштите;
 • усклађивање и предлагање закона и подзаконских прописа у складу са правном тековином Европске уније, те обављање других послова у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар здравља и социјалне заштите који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор за здравствену заштиту, Ресор за социјалну, породичну и дјечију заштиту, Ресор за јавно здравство, међународне односе и европске интеграције, Ресор за планирање, анализу, финансирање и имплементацију пројеката и Ресор за фармацију.

Списак министара

 1. Мирко Шошић (1996—1998)5)
 2. Жељко Родић (1998—2001)
 3. Милорад Балабан (2001—2003)
 4. Марин Кватерник (2003—2005)
 5. Иво Комљеновић (2005—2006)
 6. Ранко Шкрбић (2006—2013)6)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 21. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
2)
Тада под називом Министарство здравља, социјалне заштите и заштите породице
3)
Од 1993. године под називом Министарство здравља, рада и социјалне заштите
4)
Пет мандата — прва, друга, трећа, четврта и пета Влада
5)
Тада под називом Министарство здравља
6)
Три мандата — једанаеста, дванаеста и тринаеста Влада
7)
Два мандата — шеснаеста и седамнаеста Влада
министарство_здравља_и_социјалне_заштите_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/12/23 00:08