Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_финансија_републике_српске

Министарство финансија Републике Српске

Министарство финансија Републике Српске (МФ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство финансија обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем финансирања општих друштвених потреба, систем пореза, такса, доприноса и других даџбина, игре на срећу, развојне фондове, систем финансијског пословања, односно систем плаћања и платни промет, обрачунски систем, девизни систем, банкарски систем, систем осигурања имовине и лица, хартије од вриједности и тржиште капитала, стицање и распоређивање укупног прихода и добити, израду и изршење републичког буџета и годишњег обрачуна буџета, компензације, премије, регресе, накнаде, инвестиције из средстава Републике, праћење стања и остваривање мјера у области девизног система, кредитног и банкарског система, тржишта хартија од вриједности и осигурања имовине и лица, анализу и консолидацију планова буџета јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова, рачуноводство, ревизију и финансијско извјештавање, послове и активности из области интерне ревизије, успостављање и одржавање базе података, републички трезор, управљање новчаним токовима, дневно праћење новчаних средстава, обавезе и потраживања, планирање обезбјеђења недостајућих средстава, концентрацију финансијских средстава ради обезбјеђења финансијског тржишта, побољшање ликвидности финансијског система којим се врши финансирање на нивоу Републике, управљање јавним дугом, вођење евиденције, планирање, уговарање и праћење спољног дуга и донација, вођење евиденције, планирање и праћење унутрашњег дуга, израда законских и подзаконских прописа којима се уређује област јавних инвестиција, државне помоћи и јавно-приватног партнерства, израђивање стратешких развојних програма, студијско-аналитичке и друге послове који се односе на припрему, одабир, праћење и оцјену јавних улагања, прикупљање, систематизовање и ажурирање података о новим и текућим пројектима, њихово селектовање и анализа, сачињавање и предлагање приоритета инвестирања у јавном сектору, идентификовање могућих извора финансирања, обављање послова у вези са успостављањем и вођењем механизма за управљање средствима у вези са техничком помоћи и фондове Европске уније, обезбјеђивање мониторинга и реализације мјера неопходних за успостављање европских стандарда у финансијском сектору у складу са економским критеријумима који се тичу процеса стабилизације и придруживања Европској унији, планирање и праћење реализације међународне помоћи, систематизовање података о реализованим и уговореним међународним кредитима и донацијама, планирање и праћење међународне помоћи, контролу остваривања прихода републичког буџета, надзор над намјенским коришћењем републичких средстава, давање мишљења на уговоре који се односе на промет непокретности, закључује уговоре као уговорна страна са правним и физичким лицима у складу са прописима о промету непокретности и прописима о нотарима, укњижбу стварних и власничких права на имовини која је власништво Републике у земљишним књигама и катастарским оператима, систем планирања и плана развоја Републике и програме развоја у складу са тим планом, израду дугорочних и краткорочних прогноза о условима и могућностима привредног и друштвеног развоја, стратегију и политику развоја привредних и друштвених дјелатности, демографски развој, стратегију и политику регионалног развоја и систем подстицања бржег развоја привредно недовољно развијених подручја, макроекономске билансе, мјере и инструменте развоја, економске и социјалне политике, праћење реализације мјера економске политике, праћење и остваривање плана развоја Републике и дејство мјера текуће економске политике, израду економских и финансијских анализа о проблемима развоја и пословања појединих привредних и друштвених дјелатности и предузећа, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, те обавља друге послове у складу са законом и другим прописима.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар финансија који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице:2)

 • Кабинет министра
 • Секретаријат
 • Централна јединица за интерну ревизију
 • Ресор за макроекономску анализу и политику
 • Ресор за фискални систем
 • Ресор за финансијски систем
 • Ресор за буџет и јавне финансијe
 • Ресор за управљање инвестицијама
 • Ресор за управљање дугом
 • Ресор за трезор
 • Ресор за правне послове
 • Ресор за рачуноводство и ревизију
 • Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске уније
 • Централна јединица за хармонизацију финансиј​ског управљања, контроле и интерне ревизије

У саставу Министарства је Пореска управа Републике Српске, Републички девизни инспекторат, Републичка управа за игре на срећу и Републички завод за статистику.

Списак министара

 1. Петра Марковић (1992—1994)3)
 2. Ранко Пејић (1994—1995)
 3. Ранко Травар (1996—1998)
 4. Миленко Врачар (2001—2003)
 5. Симеун Вилендечић (2003—2005)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 18. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Два мандата — прва и друга Влада
4)
Два мандата — четврта и пета Влада
5)
Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада
6)
Три мандата — тринаеста, четрнаеста и петнаеста Влада
7)
Два мандата — шеснаеста и седамнаеста Влада
министарство_финансија_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/04 23:53