Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_енергетике_и_рударства_републике_српске

Министарство енергетике и рударства Републике Српске

Министарство енергетике и рударства Републике Српске (МЕР РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство енергетике и рударства врши управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • црну металургију, производњу и прераду обојених метала, прераду неметала, производњу базних хемијских производа, прераду хемијских производа, вођење електроенергетске политике, планирање и вођење електроенергетске стратегије, електроенергетско билансирање и дугорочно планирање, праћење сигурности и квалитета снабдијевања електричном енергијом, развој унутрашњег тржишта електричне енергије, експлоатацију ресурса у сврху производње електричне енергије, развој и изградњу електроенергетских објеката, додјелу концесија за истраживање, градњу и експлоатацију енергетских објеката, промоцију и вођење енергетске ефикасности, доношење планова и мјера за унапређивање енергетске ефикасности и њихово спровођење, промоцију обновљивих извора енергије, као и нових технологија обновљивих извора енергије, учешће у активностима у подручјима енергетике и коришћења природних ресурса на међународном плану, производњу и прераду нафте и нафтних деривата, природни гас, производњу и промовисање употребе био-горива, безбједан цјевоводни транспорт гасовитих и течних угљиководоника, предузимање мјера ради обезбјеђења сигурности снабдијевања нафтом и гасом, израду средњорочне и дугорочне стратегије за енергенте (нафту, гас и био-гориво), анализу стања и пословања предузећа из области енергетике, предлагање мјера за подстицање развоја сектора нафте, гаса и био-горива, додјелу концесија за изградњу нових објеката за транспорт нафте и гаса, истраживање и експлоатацију течних и гасовитих угљиководоника (сирова нафта и гас) и других природних гасова, геолошка истраживања и експлоатацију природних и техногених минералних сировина: металичних, неметаличних – обухватајући и ресурсе за производњу грађевинских материјала, радиоактивних минералних сировина, све врсте соли и соних вода, подземне воде (питке, индустријске, минералне, термалне, термоминералне) и геотермалне ресурсе, верификацију резерви минералних сировина и вођење њиховог катастра, вођење катастра истражних и експлоатационих одобрења, додјелу концесија за истраживање и експлоатацију минералних ресурса, вођење катастра додијељених концесија у области енергетике, рударства и геологије, надзор над радом јавних предузећа и осталих привредних друштава из области енергетике и рударства, подстицања развоја и конкурентности ресорних области мјерама економске и развојне политике;
 • спровођење стимулативних мјера и непосредних контаката са заинтересованим улагачима;
 • подстицање улагања средстава заинтересованих лица у домаће привредне субјекте у областима енергетике и рударства;
 • стварање повољнијих услова за стране инвестиције у ресорним областима;
 • сарадња са домаћим и међународним организацијама, удружењима и институцијама у области енергетике и рударства;
 • праћење утицаја мјера економске политике на кретање производње у ресорним областима, како у цјелини, тако и по појединим гранама и значајним привредним субјектима, учешће у изради и доношење прописа из ресорних надлежности и њихово усклађивање са законодавством ЕУ (acquis communautaire), учешће у изградњи и развоју система оцјењивања усаглашености и осталих области инфраструктуре квалитета (метрологија, стандардизација, акредитација и сл.) у Републици и БиХ, учешће у процесима европских интеграција и пројектима у вези са њима у областима енергетике и рударства, геологије и инфраструктуре квалитета, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар енергетике и рударства који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор за правне послове и европске интеграције, Ресор за електроенергетику, Ресор за енергенте и Ресор за рударство и геологију.2)

У саставу Министарства је Републички завод за геолошка истраживања.

Списак министара

 1. Божидар Антић (1992—1993)3)
 2. Боро Босић (1993—1995)4)5)6)
 3. Милорад Скоко (1995—1998)7)8)
 4. Владимир Докић9) односно Ђурађ Бањац10) (1998—2001)
 5. Бошко Лемез11) односно Перо Букејловић12) (2001—2003)
 6. Милан Богићевић (2003—?)13)
 7. Ђорђе Лајшић (?—2005)14)
 8. Миладин Глигорић (2005—2006)15)
 9. Рајко Убипарип (2006—?)17)
 10. Слободан Пухалац (?—2010)18)19)
 11. Жељко Ковачевић (2010—2014)20)21)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 23. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Тада под називом Министарство привреде
4) , 7)
Тада под називом Министарство индустрије и енергетике
5)
Од 1994. године под називом Министарство рударства и енергетике
6)
Два мандата — друга и трећа Влада
8)
Три мандата — четврта, пета и шеста Влада
9) , 11)
Министарство енергетике и рударства
10) , 12)
Министарство индустрије и технологије
13) , 14) , 15) , 16) , 17) , 18)
Тада под називом Министарство привреде, енергетике и развоја
19)
Од 2008. године под називом Министарство индустрије, енергетике и рударства
20) , 22)
Тада под називом Министарство индустрије, енергетике и рударства
21)
Два мандата — тринаеста и четрнаеста Влада
23)
Од 2018. године под називом Министарство енергетике и рударства
24)
Три мандата — петнаеста, шеснаеста и седамнаеста Влада
министарство_енергетике_и_рударства_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/05 00:18