Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_привреде_и_предузетништва_републике_српске

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске (МПП РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство привреде и предузетништва обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • индустрију грађевинских материјала, металопрерађивачку дјелатност, машиноградњу, производњу саобраћајних средстава, бродоградњу, производњу електричних машина и апарата, намјенску производњу, производњу производа од гуме и пластике, индустријску прераду дрвета, производњу финалних производа од дрвета, производњу и прераду папира, прераду каучука, графичку дјелатност, производњу текстилних предива и тканина, производњу готових текстилних производа, производњу коже и крзна, производњу кожне обуће и галантерије, сакупљање и примарну прераду индустријских отпадака, израду и спровођење политика стимулативним мјерама и непосредним контактима са заинтересованим улагачима;
 • подстицање улагања средстава заинтересованих лица у домаћа привредна друштва у области индустрије, праћење утицаја мјера економске политике на кретање индустријске производње и по појединим гранама и значајним предузећима, учешће у изради и доношење техничких прописа из ресорних надлежности и њихово усклађивање са законодавством ЕУ (acquis communautaire), стратегија и закона који имају за циљ подстицање развоја и промоцију малих и средњих предузећа и предузетништва, уређивање начина обављања занатско-предузетничке дјелатности, израду информативно-аналитичких докумената из ове области, извјештавање о спровођењу тих докумената, извјештавање о постигнутом напретку у овој области (ЕУ акт о МСП, европске интеграције и слично), подршку изградњи и јачању институционалне инфраструктуре за развој и промоцију МСП и предузетништва у Републици, пружање административне подршке раду Савјета за развој МСП и предузетништва Републике, планирање и спровођење процедура у вези са подстицајним средствима за развој и промоцију МСП и предузетништва, подршку изградњи предузетничке и пословне инфраструктуре у Републици (пословне зоне, слободне зоне, инкубатори, технолошки паркови, иновациони центри, кластери и друго), подршку очувању старих заната у Републици, подршку развоју женског и социјалног предузетништва, кандидовање и учешће у реализацији пројеката који се финансирају из средстава Европске уније и других извора, сарадња са релевантним институцијама из привреде и предузетништва, формирање базе података и регистара из области МСП и предузетништва, успостављање предузетничког портала;
 • послове који се односе на припрему стратегије и правног оквира за привлачење страних улагања у Републику;
 • координацију активности на привлачењу страних улагања са јединицама локалне самоуправе;
 • постинвестициону подршку домаћим и страним инвеститорима;
 • промовисање привредних потенцијала Републике у иностранству;
 • промоцију извоза;
 • праћење и вођење интернет страница намијењених страним инвеститорима и промоцији извоза;
 • вођење базе података о страним улагачима у Републику и регистра подстицаја у привреди;
 • нормативно уређење процеса процјене утицаја прописа;
 • давање мишљења на нацрте, односно приједлоге прописа о спровођењу методологије процјене утицаја;
 • јачање капацитета обрађивача прописа у овој области;
 • спровођење процеса пуне методологије процјене утицаја прописа у сарадњи са надлежним институцијама;
 • праћење и анализирање инвестиционог окружења и предлагање мјера за његово побољшање у циљу стварања повољног пословног амбијента за домаће и стране инвеститоре;
 • предлагање мјера за поједностављење административних процедура и поступака у сврху олакшања и смањења трошкова пословања у сарадњи са надлежним институцијама и пословним сектором;
 • вођење и ажурирање евиденције о процедурама и формалностима за пословање, као и интернет странице Електронска јединствена контакт тачка;
 • учествовање у припремању међународних уговора и споразума о сарадњи из области економских односа, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар привреде и предузетништва који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор за ​индустрију, Ресор за привредни развој, Ресор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва и Ресор за економску сарадњу.2)

У саставу Министарства је Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Списак министара

 1. Војин Митровић (од 2022)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 30. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
министарство_привреде_и_предузетништва_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/06 00:12