Корисничке алатке

Алатке сајта


фонд_за_заштиту_животне_средине_и_енергетску_ефикасност_републике_српске

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске (ФЗЖСЕЕ РС), правно лице са јавним овлашћењима чији је оснивач Влада Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Дјелатност Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност обухвата послове у вези са прикупљањем средстава, као и финансирањем припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и сличних активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, те у области енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије, а нарочито:1)

  • стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем и коришћењем средстава Фонда;
  • иницирање, финансирање, посредовање и контролу реализације пројеката из дјелокруга рада Фонда;
  • посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, из средстава међународних организација, финансијских институција и тијела, као и страних правних и физичких лица;
  • континуирано праћење програма, пројеката и осталих активности кроз мјерљиве ефекте заштите животне средине, количину уштеђене енергије и новца и смањење емисије загађивача;
  • вођење одвојених база података о програмима, пројектима и сличним активностима из подручја заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, те о потребним и расположивим финансијским средствима за њихово остваривање;
  • подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и физичким лицима ради финансирања заштите животне средине, енергетске ефикасности, као и обновљивих извора енергије у складу са интересима заштите животне средине Републике, стратешким документима, акционим и санационим плановима и другим плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима;
  • обављање других послова који су у вези са подстицањем и финансирањем заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, утврђених прописима којима се регулише ова област.

Организација

Органи Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност су Управни одбор и директор. Управни одбор има три члана које именује и разрјешава Влада Републике Српске. Директор је руководилац пословања Фонда. Директора поставља Влада по поступку јавне конкуренције. Мандат органа Фонда траје четири године.2)

Испод директора Фонда се налазе сљедеће организационе јединице: Сектор за правне, персоналне и опште послове, Сектор за финансије и финансијски надзор и Сектор за управљање пројектима и међународну сарадњу.3)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 8. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 117/11)
2)
Члан 14. Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске
фонд_за_заштиту_животне_средине_и_енергетску_ефикасност_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/06 00:06