Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске (МУЛС РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште Министарства је у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство управе и локалне самоуправе обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем и организацију државне управе, систем јавних служби, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, давање мишљења о усклађености акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа управе са законом и другим прописима, студијско-аналитичке и аналитичко-кадровске послове, плате запослених у органима републичке управе, послове држављанства, лични статус грађана, управни надзор, послове инспекцијског надзора у области управе, послове управног рјешавања у другом степену, сачињавање поднесака у судским и другим поступцима, послове координације реформе јавне управе, послове централне писарнице и кореспонденције за потребе републичких органа управе, политичко-територијалну организацију Републике Српске, организацију и усавршавање политичко-територијалног и изборног система Републике, скупштински систем, политичке организације, удружења грађана, фондације, студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове, који се односе на локалну самоуправу, израду извјештаја о извршењу политике јединица локалне самоуправе за претходну годину, обустављање од извршења одлука органа јединица локалне самоуправе, административни надзор над радом органа јединица локалне самоуправе и законитошћу аката, административно-стручне послове, укључујући и информационо-документационе послове, којима се обезбјеђује планирање, праћење и извршавање програма Министарства, послове који се односе на европску интеграциону стратегију и политику у области управе и локалне самоуправе, усклађивање прописа са законодавством ЕУ у области управе и локалне самоуправе, и друге послове у складу са законом.

Министарство управе и локалне самоуправе врши и управне и друге стручне послове републичке управе који нису законом дати у надлежност других републичких органа управе и по својој природи не могу се сврстати у дјелокруг послова тих органа.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар управе и локалне самоуправе који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Ресор управе, Ресор локалне самоуправе и Секретаријат.

Списак министара

  1. Остоја Кременовић (1998—2001)
  2. Петар Кунић (2001—2003)
  3. Славен Пекић (2003—2005)
  4. Зденка Абазагић (2005—2006)
  5. Небојша Радмановић (2006)
  6. Зоран Липовац (2006—2010)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 16. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18)
Штампање