Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_управе_и_локалне_самоуправе_републике_српске

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске (МУЛС РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство управе и локалне самоуправе обавља управне и друге стручне послове који се односе на: систем и организацију државне управе, систем јавних служби, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, давање мишљења о усклађености акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа управе са законом и другим прописима, студијско-аналитичке и аналитичко-кадровске послове, плате запослених у органима републичке управе, послове држављанства, лични статус грађана, управни надзор, послове инспекцијског надзора у области управе, послове управног рјешавања у другом степену, сачињавање поднесака у судским и другим поступцима, послове координације реформе јавне управе, послове централне писарнице и кореспонденције за потребе републичких органа управе, политичко-територијалну организацију Републике Српске, организацију и усавршавање политичко-територијалног и изборног система Републике, скупштински систем, политичке организације, удружења грађана, фондације, студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове, који се односе на локалну самоуправу, израду извјештаја о извршењу политике јединица локалне самоуправе за претходну годину, обустављање од извршења одлука органа јединица локалне самоуправе, административни надзор над радом органа јединица локалне самоуправе и законитошћу аката, административно-стручне послове, укључујући и информационо-документационе послове, којима се обезбјеђује планирање, праћење и извршавање програма Министарства, послове који се односе на европску интеграциону стратегију и политику у области управе и локалне самоуправе, усклађивање прописа са законодавством ЕУ у области управе и локалне самоуправе, и друге послове у складу са законом.

Министарство управе и локалне самоуправе врши и управне и друге стручне послове републичке управе који нису законом дати у надлежност других републичких органа управе и по својој природи не могу се сврстати у дјелокруг послова тих органа.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар управе и локалне самоуправе који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Јединица за интерну ревизију, Секретаријат, Ресор управе и Ресор локалне самоуправе.2)

Списак министара

  1. Остоја Кременовић (1998—2001)
  2. Петар Кунић (2001—2003)
  3. Славен Пекић (2003—2005)
  4. Зденка Абазагић (2005—2006)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 16. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18)
3)
Четири мандата — тринаеста, четрнаеста, петнаеста и шеснаеста Влада
4)
Два мандата — шеснаеста и седамнаеста Влада
министарство_управе_и_локалне_самоуправе_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/04 23:32