Корисничке алатке

Алатке сајта


туристичка_организација_републике_српске

Туристичка организација Републике Српске

Туристичка организација Републике Српске (ТОРС), јавна установа чији је оснивач Влада Републике Српске и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за Републику Српску.

Стоји под надзором Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Органи

Органи управљања Туристичком организацијом Републике Српске су директор и Управни одбор. Именују се на период од четири године.

Директор представља и заступа ТОРС, организује и руководи радом ТОРС-а и одговара за законитост рада ТОРС-а, заједно са Координационим тијелом предлаже годишњи програм рада са финансијским планом Управном одбору, предлаже акте које усваја Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење, одговара за коришћење и располагање имовином ТОРС-а, сазива сједницу Координационог тијела и врши друге послове утврђене законом и Статутом. Директора именује и разрјешава Влада Републике Српске на предлог Министарства трговине и туризма, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције.

Управни одбор надлежан је да: доноси Статут, доноси годишњи програм рада са финансијским планом, усваја годишњи извјештај о пословању, са финансијским извјештајем, доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних центара у земљи и иностранству, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом и Статутом, одлучује о саставу, начину избора и рада чланова Координационог тијела и обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. Управни одбор има три члана, од којих се два члана бирају посредством јавног конкурса из реда стручних лица из области туризма. Чланове Управног одбора именује и разрјешава Влада Републике Српске на предлог Министарства трговине и туризма, након спроведеног поступка јавне конкуренције. Једног члана Управног одбора делегира Привредна комора Републике Српске.1)

Дјелокруг

Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) основана је 1998. године у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вриједности и развоја туризма у Републици Српској. Обављала је послове: промоције и унапређивања туризма од интереса за Републику, обезбјеђивања туристичке информативно-пропагандне дјелатности Републике у земљи и иностранству, формирања и развоја информационог система у туризму и остваривања и координирања међународне сарадње у области туризма.2)

Туристичка организација Републике Српске обавља сљедеће послове:3)

 1. промотивне активности у туризму:
  • програмира, организује и спроводи туристичку информативно-пропагандну дјелатност Републике у земљи и иностранству ради промовисања њених туристичких вриједности;
  • обезбјеђује информативно-пропагандна средства којима се промовишу туристичке вриједности Републике (издавачка дјелатност, огласна, електронска и аудио-визуелна средства, односи са јавношћу, наступи на сајмовима, специјализоване туристичке приредбе и манифестације, информативна дјелатност и друга промотивна средства);
 2. програмске активности у туризму:
  • припрема и предлаже Министарству трговине и туризма документ План промоције туризма;
  • обједињује туристичку понуду Републике Српске и предузима мјере и активности на креирању туристичког производа и туристичког имиџа, као и активности на формирању марке (бренда) туристичких подручја;
 3. координаторске активности у туризму:
  • координира активности у изради планова и програма рада туристичке организације;
  • остварује сарадњу са агенцијама и осталим привредним субјектима у туризму;
  • сарађује са туристичким заједницама и организацијама у Босни и Херцеговини, националним туристичким организацијама у другим земљама и међународним и регионалним организацијама у области туризма.

Туристичка организација Републике Српске обавља и друге активности којима се обезбјеђује успјешно спровођење промоције туризма, као и остале активности од јавног интереса у области туризма које су наложене од Министарства трговине и туризма Републике Српске. Министарство надзире законитост рада, законитост аката и степен извршења програма рада Туристичке организације Републике Српске.

Општине и градови

Врсте туристичких организација у Републици Српској су: туристичке организације општине или града, међуопштинске туристичке организације и Туристичка организација Републике Српске (ТОРС). Све туристичке организације имају својство правног лица и уписују се у судски регистар. Органи управљања су директор и управни одбор, а основни акт је статут.4)

Међуопштинске туристичке организације (МТО) оснивају се за туристичка подручја/туристичке регије које су дефинисане Стратегијом развоја туризма, и то за: бањалучку, добојску, зворничко-бијељинску, сарајевску, фочанску и требињску туристичку регију.5)

Туристичке организације општине или града су:

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 79—81. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
2)
Одлука о оснивању Туристичке организације Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 33/98)
3)
Члан 76. Закона о туризму
4)
Чланови 68—71. Закона о туризму
5)
Члан 84. Закона о туризму
туристичка_организација_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/12/23 01:03