Туристичка организација Модрича

Туристичка организација Модрича, јавна установа чији је оснивач општина Модрича и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за општину.

Стоји под надзором општинског Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Организација

Туристичка организација Модрича1) је основана Одлуком Скупштине општине Модрича од 26. октобра 2006. године у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вриједности на територији општине Модрича. Званично је почела са радом 8. априла 2008.2)

Туристичка организација Модрича има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације и обезбјеђује законитост рада Туристичке организације. Основни акт општинске туристичке организације је статут.3)

Директори

Директори Туристичке организације Модрича:

  • Тијана Арамбашић Живановић (2008—2010)
  • Александра Тошановић (од 2011)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Послује и под називом „Туристичка организација општине Модрича”
2)
Одлука о оснивању Туристичке организације општине Модрича (број 01-022-133/06)
3)
Чланови 68—71. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
Штампање