Корисничке алатке

Алатке сајта


статут_народног_фронта_југославије_1945

Статут Народног фронта Југославије (1945)


Основна организациона начела
Народног фронта Југославије


ИМЕ, КАРАКТЕР, ЦИЉ

Чл. 1

Народни фронт Југославије је општенародни антифашистички демократски покрет народа Југославије.

Народни фронт Југославије је стваран у току ослободилачког рата као основна сила која је покретала широке народне слојеве у борбу за народно ослобођење. Данас је Народни фронт Југославије основна политичка снага за очување и учвршћење демократских тековина народно-ослободилачке борбе и за изградњу нове Демократске федеративне Југославије.

САСТАВ ЧЛАНСТВА

Чл. 2

Члан Народног фронта Југославије може бити сваки честити и слободољубиви грађанин који ужива сва грађанска и бирачка права у Демократској Федеративној Југославији а усваја и ради на остварењу начела садржаних у програму и статуту примљених на конгресу 6 августа 1945 г.

Сваки члан Народног фронта Југославије мора бити члан једног од одбора Народног фронта.

Чл. 3

У Народном фронту могу бити организоване и политичке групе и странке са својим организацијама ако прихватају програм и статут Народног фронта и ако њихови чланови уједно буду и чланови одбора Народног фронта, сагласно условима чл. 2 овог статута.

Чл. 4

У Народном фронту могу бити и масовне организације: синдикалне, омладинске, женске, задружне, културне и друге ако прихватају програм и статут Чланови поменутих организација морају да буду и чланови одбора Народног фронта уколико одговарају условима чл. 2 овог статута.

Чл. 5

Чланови Народног фронта Југославије уплаћују прилог према својим материјалним могућностима. Чланови Народног фронта снабдевени су чланским картама које издају земаљски одбори Народног фронта.

ОРГАНИЗАЦИЈА

Чл. 6

Народни фронт има своје савезне органе и своје федералне органе у федералним јединицама.

Чл. 7

Највиши руководећи орган на територији сваке федералне јединице јесте земаљски одбор. Он се бира на земаљском конгресу. Земаљски одбор бира из своје средине извршни одбор и секретаријат. Земаљски конгреси својим статутима прописују организацију Народног фронта на својим територијама.

Чл. 8

Највиши руководећи орган Народног фронта Југославије је Савезни одбор који се бира на конгресу и који за свој рад њему одговара. Савезни одбор има свој извршни одбор и секретаријат који спроводе његове одлуке и њему одговарају.

Конгрес сачињавају делегати Народног фронта свих федералних јединица Број делегата за сваку федералну јединицу одређује Савезни одбор према броју чланова Народног фронта у дотичној федералној јединици.

Конгрес бира савезни одбор од око 150 чланова, извршни одбор од око 60 чланова и секретаријат од око 9 чланова.

За Савезни одбор сваки земаљски одбор предлаже конгресу исти број чланова.

Поред лица бираних на конгресу у Савезни одбор, свака политичка странка, група или масовна организација која је учлањена у Народном фронту, делегира по једног свог претставника за члана Савезног одбора.

Чл. 9

Највиши орган Народног фронта појединих федералних јединица јесте земаљски конгрес.

Највиши орган Народног фронта Југославије јесте савезни конгрес, који се одржава једанпут годишње а по потреби чешће, по одлуци Савезног одбора или на захтев најмање три земаљска извршна одбора.

Чл. 10

Пуноважне су оне одлуке савезног конгреса које су донете већином гласова сваке земаљске делегације.

Чл. 11

Пуноважне су само оне одлуке Савезног одбора које се донесу већином гласова на седницама на којима је присуствовала већина његових чланова.

Чл. 12

Дневни ред редовног савезног конгреса доставља се земаљским одборима по свим подацима најмање месец дана пред сазив конгреса.

Најмање на 15 дана пред сазив редовног савезног конгреса земаљски одбори достављају Савезном извршном одбору своје евентуалне предлоге за савезни конгрес. Ове предлоге земаљских одбора доставиће Савезни извршни одбор свима осталим земаљским извршним одборима ради упознавања и евентуалних примедаба.

Чл. 13

Странке и групе које имају земаљске организације прима и искључује земаљски одбор. Искључење је пуноважно ако је одлука донета у присуству 2/3 чланова одбора и ако је за одлуку гласало 2/3 присутних.

Странке и групе које имају савезне организације прима и искључује Савезни одбор. Искључење је пуноважно ако је одлука донета у присуству 2/3 чланова одбора и ако је за одлуку гласало 2/3 присутних.

Чл. 14

Групе и странке као посебне политичке организације учлањене у Народном фронту и посебно у њему претстављене задржавају и убудуће ту индивидуалност како у Фронту тако и у свима организацијама и установама које из Фронта потичу или се уз његово учешће образују.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА НАРОДНОГ ФРОНТА

Чл. 15

Права чланова Народног фронта су:

да бира и буде биран у одборе, извршне одборе и делегате за конференције и конгрес; да присуствује конференцијама, састанцима, седницама и конгресу и да учествује у њиховом раду ако буде изабран као члан или делегат; да износи своје мишљење и предлоге о свим питањима која су у вези са програмом и статутом односно спровођењем програма и статута Народног фронта у живот; да добије чланску карту Народног фронта; да иступи из организације Народног фронта.

Дужности чланова Народног фронта:

да ради на остварењу начела садржаних у програму и статуту Народног фронта; да извршује сва пуноважна решења одбора, односно извршних одбора; да присуствује састанцима, седницама одбора ако је њихов члан и конференцијама и конгресу ако је изабран као делегат; да уплаћује прилоге у духу чл. 5 овог статута.

КЛУБ ПОСЛАНИКА

Чл. 16

Сви посланици, чланови Народног фронта, односних народних претставништава сачињавају клуб посланика Народног фронта који ради по својим статутима.

Сродни чланци

Извори

  • „Борба”, број 190/1945

Statut Narodnog fronta Jugoslavije (1945)

статут_народног_фронта_југославије_1945.txt · Последњи пут мењано: 2023/08/22 23:22