Корисничке алатке

Алатке сајта


статут_народног_фронта_југославије_1949

Статут Народног фронта Југославије (1949)


Статут
Народног фронта Југославије


Народни фронт Југославије јесте јединствена општенародна политичка организација, у коме је КП руководећа снага, и који уједињује милионе трудбеника наше земље, с радничком класом на челу, у борби за изградњу социјализма.

Организација Народног фронта омогућава организован и систематски рад, на широкој основи, на подизању политичке свести и на васпитавању радних маса у духу социјализма.

Организација Народног фронта непосредно организује стваралачку иницијативу и организовано усмерава добровољне напоре милиона трудбеника наше земље к једном циљу, ка изградњи бољег живота радног народа, ка изградњи социјализма у нашој земљи.


I Чланство и чланови, њихове дужности и права

Чл. 1 Чланство у Народном фронту јесте појединачно и колективно.

Чл. 2 Члан Народног фронта јесте оно лице које је навршило 18 година старости, а признаје програмску декларацију Народног фронта Југославије, припада једној од основних организација Народног фронта и плаћа чланарину.

Члан Народног фронта Југославије не може бити припадник оне политичке организације или струје чији је програм у супротности са програмом Комунистичке партије Југославије, односно програмом Народног фронта Југославије, то јест чији је програм у супротности са интересима изградње социјализма у Југославији.

Појединачно учлањивање у Народни фронт врши основна организација Народног фронта.

Чл. 3. У колективно чланство се примају организације радног народа које се боре за изградњу социјализма.

Колективно чланство таквих организација не повлачи аутоматски и чланство за поједине њихове чланове у Народни фронт.

О колективном учлањивању одлучује Савезни одбор Народног фронта Југославије.

Чл. 4 Члан Народног фронта дужан је да својим радом доприноси успеху Народног фронта у остварењу програмске декларације Народног фронта Југославије и да се придржава одлука оне организације Народног фронта којој припада.

Чл. 5 Члан Народног фронта има право:

а) да бира и да буде биран у органе Народног фронта;
б) да критикује ма чији рад у организацији Народног фронта.
в) да се обраћа ма са којим питањем или изјавом сваком руководећем органу Народног фронта.

Чл. 6 Члан Народног фронта може бити искључен из организације Народног фронта, уколико не извршава дужности члана. Одлуку о искључењу доноси основна организација Народног фронта.

Искључени има право жалбе вишим органима Народног фронта.

II Демократски централизам

Чл. 7 Народни фронт је организован на принципу демократског централизма, који значи:

а) изборност свих руководећих органа Народног фронта од најнижих до највиших;
б) периодично полагање рачуна органа Народног фронта о свом раду пред својом организацијом;
в) дисциплинованост, извршавање одлука организације и потчињавање мањине одлукама већине;
г) Потчињавање нижих органа одлукама виших органа.

Чл. 8 Избори делегата за конгресе и конференције као и избори у органе Народног фронта врше се тајним појединачним гласањем за сваког кандидата.

III Организациона изградња Народног фронта

Чл. 9 Народни фронт организован је на територијалном принципу.

Чл. 10 Највиши руководећи орган Народног фронта за територију ФНРЈ јесте Конгрес Народног фронта Југославије, а између два конгреса Савезни одбор Народног фронта Југославије.

Чл. 11 Редовни конгрес Народног фронта Југославије одржава се сваке треће године, а ванредни конгрес се сазива према потреби на иницијативу Савезног одбора НФЈ или на иницијативу три републичке организације Народног фронта.

Конгрес Народног фронта Југославије

а) саслушава извештај Савезног одбора и решава о њему;
б) бира Савезни одбор Народног фронта Југославије од онолико чланова колико сам Конгрес одреди;
в) бира Надзорни одбор од онолико чланова колико одлучи сам Конгрес;
г) одлучује о програму, задацима и статуту.

Чл. 12 Савезни одбор Народног фронта Југославије бира Извршни одбор који се састоји од претседника, 6 потпретседника, генералног секретара, 1 до 3 секретара и толиког броја осталих чланова који утврди Савезни одбор.

Извршни одбор бира из своје средине секретаријат за вођење текућих послова.

Извршни одбор ствара своје помоћне органе за поједине секторе рада.

Чл. 13 Надзорни одбор прегледа материјално-финансиско пословање Савезног одбора и подноси о томе извештај Конгресу.

Чл. 14 Највиши руководећи орган Народног фронта у народној републици јесте Конгрес Народног фронта, а између два конгреса Главни одбор Народног фронта народне републике.

Чл. 15 Редовни конгрес Народног фронта за територију народне републике одржава се најмање једанпут у две године, а ванредни конгрес сазива се према потреби, на иницијативу Главног одбора, или једне трећине градских, реонских и среских организација.

Конгрес Народног фронта републике

а) Саслушава извештај Главног одбора и решава о њему;
б) бира Главни одбор од онолико чланова колико сам Конгрес одреди;
в) бира надзорни одбор од онолико чланова колико одлучи сам Конгрес;
г) одлучује о задацима Народног фронта републике и утврђује статут који мора бити у сагласности са статутом НФЈ.

Чл. 16 Главни одбор бира свој извршни одбор на челу с претседником, потпретседницима и секретарима.

Извршни одбор бира из своје средине секретаријат за вођење текућих послова.

Извршни одбор ствара своје помоћне органе за поједине секторе рада.

Чл. 17 Надзорни одбор прегледа материјално-финансиско пословање Главног одбора и подноси о томе извештај Конгресу.

Чл. 18 Руководећи орган Народног фронта за територију Аутономне Покрајине Војводине, Аутономне Косовско-метохиске области и области јесте покрајинска, односно обласна конференција, а између, две конференције покрајински односно обласни одбор Народног фронта.

Чл. 19 Редовна покрајинска, односно обласна конференција Народног фронта одржава се најмање једанпут у две године, а ванредне се сазивају према потреби, на иницијативу покрајинског, односно обласног одбора Народног фронта или на иницијативу једне трећине градских, реонских и среских организација.

Покрајинска и обласна конференција

а) саслушава извештај покрајинског, односно обласног одбора Народног фронта и решава о њему;
б) бира покрајински, односно обласни одбор Народног фронта;
в) бира Надзорни одбор од онолико чланова колико одлучи сама конференција;
г) решава о задацима Народног фронта на свом подручју.

Чл. 20. Покрајински, односно обласни одбор Народног фронта бира свој извршни одбор на челу с претседником, потпретседницима и секретарима.

Извршни одбор бира из своје средине секретаријат за вођење текућих послова.

Извршни одбор ствара своје помоћне органе за поједине секторе рада.

Чл. 21. Надзорни одбор прегледа материјално-финансиско пословање покрајинског односно обласног одбора и подноси о томе извештај Конференцији.

Чл. 22. Руководећи орган Народног фронта за територију града, реона и среза јесте градска, реонска, односно среска конференција, а између две конференције градски, реонски и срески одбор Народног фронта.

Чл. 23. Редовна градска, реонска и среска конференција одржава се једанпут годишње, а ванредне по потреби, на иницијативу градског реонског и среског одбора Народног фронта или на иницијативу једне трећине основних организација Народног фронта.

Градска, реонска, среска конференција

а) саслушава извештај градског, реонског и среског одбора Народног фронта и решава о њему;
б) бира градски, реонски и срески одбор Народног фронта;
в) бира надзорни одбор од онолико чланова колико одлучи сама конференција;
г) решава о задацима Народног фронта на свом подручју.

Чл. 24. Градски, реонски и срески одбор бира свој извршни одбор на челу с претседником, потпретседницима и секретарима.

Извршни одбор бира из своје средине секретаријат за вођење текућих послова.

Извршни одбор ствара своје помоћне органе за поједине секторе рада.

Чл. 25. Надзорни одбор прегледа материјално-финансиско пословање градског, реонског, односно среског одбора и подноси о томе извештај конференцији.

Чл. 26. Редовна месна конференција одржава се једанпут годишње, а ванредна по потреби, на иницијативу месног одбора или на иницијативу једне трећине чланова.

Месна конференција:

а) саслушава извештај месног одбора Народног фронта и решава о њему;
б) бира месни одбор Народног фронта;
в) бира Надзорни одбор од онолико чланова колико одлучи сама конференција;
г) решава о задацима Народног фронта на свом подручју.

Чл. 27. Месни одбор бира свој извршни одбор на челу с претседником, потпретседником и секретаром.

Извршни одбор ствара своје помоћне органе за поједине секторе рада.

Чл. 28. Надзорни одбор прегледа материјално-финансиско пословање месног одбора и подноси о томе извештај конференцији.

Чл. 29. Организациону основу Народног фронта сачињава основна организација Народног фронта. Основна организација Народног фронта се редовно састаје и кроз њу се остварује активност свих чланова Народног фронта.

Основна организација Народног фронта се ствара:

а) у градовима, реонима, насељима — и обухвата по правилу једну изборну јединицу за изборе органа народне власти;
б) у селима — и обухвата читаво село, или једну изборну јединицу за изборе органа народне власти.

Основна организација бира свој одбор који се састоји од претседника, секретара, благајника и потребног броја чланова.

Основна организација ствара своје активе по одређеним гранама делатности.

Основна организација дели се на групе којима се на челу налазе: секретар и његов заменик.

Чл. 30. Савезни одбор Народног фронта Југославије донеће Правилник у духу овог Статута којим ће се одредити начин и поступак избора делегата за конгресе и конференције.

Чл. 31. Руководећи органи Народног фронта пуноважно решавају ако је присутна већина изабраних делегата односно чланова.

Одлуке се доносе већином гласова.

IV Финансиска средства

Чл. 32. Народни фронт има своја финансиска средства, која потичу од:

а) чланарине;
б) добровољних прилога;
в) прихода предузећа Народног фронта и сл.

V Клуб народних посланика чланова Народног фронта

Чл. 33. Народни посланици, припадници Народног фронта, чланови су клуба народних посланика Народног фронта.

Клубови народних посланика Народног фронта раде по својим правилницима.

Сродни чланци

Извори

  • „Борба”, број 87/1949

Statut Narodnog fronta Jugoslavije (1949)

статут_народног_фронта_југославије_1949.txt · Последњи пут мењано: 2023/08/22 23:28