Корисничке алатке

Алатке сајта


статут_комунистичке_партије_југославије_1948

Статут Комунистичке партије Југославије (1948)


Статут
Комунистичке партије Југославије


Комунистичка партија Југославије јесте водећи, организовани одред радничке класе Федеративне Народне Републике Југославије, највиши облик њене класне организације. Она се у својој делатности руководи теоријом марксизма-лењинизма.

Комунистичка партија Југославије, као авангарда најнапредније друштвене класе, радничке класе, тесно се повезала с најширим масама радног народа града и села, показивала је пут и водила радни народ и угњетене нације у борбу за ослобођење испод јарма капиталистичких експлоататора и угњетача, за ослобођење испод ропства страних завојевача, за обарање власти капиталистичких експлоататора и угњетача, за стварање власти радног народа на челу с радничком класом. Због тога су народне масе Југославије прихватиле Комунистичку партију Југославије као своју, народну партију.

Комунистичка партија Југославије јесте иницијатор, организатор и руководилац борбе народа Југославије за изградњу социјализма. Она је предводник читавог радног народа — радничке класе, радног сељаштва, народне интелигенције и осталих трудбеника, здружених у огромној већини у Народном фронту — у борби за изградњу социјалистичког друштва у Југославији и за победу комунизма.

Комунистичка партија Југославије јесте предводник у целокупном државном и друштвеном развитку Југославије, ослањајући се при том на најширу самоиницијативу радних маса.

Кроз борбу са свим непријатељима радничке класе и читавог радног народа, Комунистичка партија Југославије исковала се у чврсту јединствену организацију, повезану свесном дисциплином једнако обавезном за све њене чланове. Снага Партије лежи у њеној чврстој повезаности, у јединству воље и јединству акције свих њених чланова и организација. Јединство Партије неспојиво је са отступањем од партиске дисциплине и са фракционаштвом. Партија јача своје редове тиме што се чисти од људи који нарушавају њен програм, статут и дисциплину.

Комунистичка партија Југославије захтева од сваког свог члана активан и самопожртвован рад за остварење партиског програма и статута, извршавање свих одлука Партије и њених органа, обезбеђивање јединства партиских редова, јачање братства и јединства међу народима Федеративне Народне Републике Југославије и братских интернационалних односа са народима Совјетског Савеза и народима земаља народне демократије, пролетаријатом и трудбеницима целога света.


I Чланови Партије, њихове дужности и права

1. Члан Комунистичке партије Југославије јесте свако ко признаје програм Партије, ради у једној од њених организација, потчињава се одлукама Партије и плаћа чланарину.

2. Члан Партије дужан је:

а) да стално ради на подизању своје свести и на усвајању основа марксизма-лењинизма;
б) да најстрожије чува партиску дисциплину и да се ње придржава, да активно учествује у политичком животу Партије и земље, да спроводи у живот политику Партије и решења партиске организације;
в) да буде пример чувања и јачања радне и државне дисциплине да непрекидно подиже своје стручно знање и своје радне способности;
г) да свакодневно појачава везу с масама, да ради на јачању руководеће улоге Партије у масовним народним организацијама, да ради на подизању политичке свести и на мобилизацији радних маса за изградњу социјализма, да ванпартиским масама објашњава политику и одлуке Партије, да брижљиво слуша глас трудбеника и да се благовремено одазива њиховим жељама и потребама.

3. Члан Партије има право:

а) да учествује на партиским састанцима и у партиској штампи у слободном расправљању практичних питања партиске политике и да утиче на њихово решење;
б) да на партиским састанцима критикује било ког партиског радника;
в) да бира и да буде биран у органе Партије;
г) да захтева да лично учествује увек када се доноси решење о његовом раду или владању;
д) да се ма са каквим питањем или изјавом обраћа ма којој партиској инстанци, укључивши Централни комитет и Конгрес Комунистичке партије Југославије.

4. Примање у чланство Партије врши се само појединачно. Примање се врши по правилу из редова кандидата са навршеном 18 год. старости који су прошли утврђени кандидатски стаж.

Примање без кандидатског стажа одобрава Централни комитет Комунистичке партије Југославије или централни комитет комунистичке партије народне републике.

У чланство Партије примају се свесни, активни и ствари комунизма, одани трудбеници.

Пријем у чланство Партије врши се на следећи начин:

а) Кандидат који жели да постане члан Партије подноси препоруке два члана који имају партиски стаж од две године и познају његов рад и владање за последње две године. Поред тога, он мора да попуни и потпише одређени приступни лист са основним биографским подацима, који се претреса на састанку основне партиске организације уз његово лично присуство.

Чланови и кандидати за чланове Централног комитета Комунистичке партије Југославије, као и чланови и кандидати за чланове централних комитета комунистичких партија народних република уздржавају се од давања препорука.

б) Пријем у чланство Партије врши основна партиска организација на свом састанку. Писмена одлука о пријему у чланство Партије доставља се среском или градском или реонском комитету, односно комитетима њиховог ранга и постаје извршна пошто је тај комитет потврди.

Партиски стаж новог члана, чији је пријем потврђен, рачуна се од дана доношења одлуке основне партиске организације о његовом пријему у чланство.

Експлоататорски елементи не могу бити чланови Партије.

5. Свако одговара за исправност својих препорука.

6. Сваки члан Партије при прелазу из једног места на стални или дужи привремени боравак у друго место обавезно је да се јави партиској организацији места у које долази, која га укључује у једну од својих организација на бази потврде организације из које долази.

7. Ако чланови Партије без оправданог разлога и поред упозорења не плате чланарину три месеца, престају бити чланови Партије.

Одлуку о томе доноси основна партиска организација а потврђује је срески или градски или реонски, односно комитет који је у њиховом рангу.

8. О искључењу из Партије решава основна партиска организација на свом састанку. Ову одлуку потврђује срески (градски, реонски односно њима одговарајући) комитет који у року од две недеље о томе обавештава централни комитет комунистичке партије народне републике, односно покрајински или обласни комитет који доноси одлуку да ли ће се објавити у партиској штампи искључење или рехабилитација неоправдано искљученог.

До одлуке среског (градског, реонског и њему одговарајућег) комитета о искључењу, одговарајући члан Партије задржава чланску књижицу и има право да долази и на затворене партиске састанке.

9. Искључење из Партије је најтежа партиска казна. Зато се оптужбе и кривице чланова Партије морају испитати најбрижљивије, најсавесније и на другарски начин.

Пре него што се употреби ова најтежа партиска казна, по правилу, треба примењивати друге васпитне мере, предвиђене овим статутом.

10. Искључени имају право жалбе надлежној партиској организацији која је обавезна да донесе своје решење у року од месец дана по пријему жалбе.

II Кандидати за чланове Партије

11. Кроз кандидатски стаж пролазе сва лица која желе да ступе у Партију. Кандидатски стаж омогућава кандидату за члана Партије да се упознаје са програмом, статутом и тактиком Партије, а партиској организацији омогућава да упозна кандидатову оданост Партији и његове личне особине.

12. Начин примања у кандидате исти је као и за примање у чланство Партије.

13 Кандидатски стаж се одређује од 6 до 18 месеци.

14. Кандидати за чланове Партије учествују на састанцима оне организације којој припадају са правом саветодавног гласа. Они уплаћују одређену чланарину као и чланови Партије и за њих важи тачка 7 овог статута.

III Устројство Партије, унутрашња партиска демократија

15. Партија је организована на принципу демократског централизма који значи:

а) изборност свих руководећих органа Партије од најнижих до највиших;
б) периодично полагање рачуна партиских органа пред својом организацијом;
в) строгу партиску дисциплину и покоравање мањине већини;
г) безусловно покоравање нижих органа одлукама виших органа.

16. Партија се изграђује на територијално-продукционом принципу (у фабрици, руднику, радионици установи и т. сл., у насељу, месту, селу итд.).

17. Све партиске организације су самосталне у решавању месних питања, уколико ова решења не противрече одлукама Партије.

18. Највиши руководећи орган сваке партиске организације јесте општи састанак (за основне партиске организације), конференција (за месне, среске, градске, реонске, обласне и покрајинске организације), конгрес (за Комунистичку партију Југославије и комунистичке партије народних република).

19. Општи састанак, конференција или конгрес бирају биро или комитет, који су њихови извршни органи и руководе свим текућим радом организације.

20. Приликом избора партиских органа избори се врши искључиво појединачно за сваког кандидата. Избори се врше тајним гласањем. Чланови Партије имају неограничено право да траже скидање кандидата и да их критикују.

21. Партиска организација повремено позива свој актив на претресање важних одлука Партије и народне власти.

22. Сваки члан Партије има неоспорно право, које потиче из унутрашње партиске демократије, да слободно и конструктивно у својој организацији учествује у претресању и решавању питања партиске политике. Само на основу унутрашње партиске демократије може се развити слободна, здрава, конструктивна критика и самокритика и учвршћивати партиска дисциплина која мора бити свесна, а не механичка.

Општепартиска дискусија о појединим питањима може да се спроводи само по одлуци Централног комитета Комунистичке партије Југославије или на захтев најмање три комунистичке партије народних република.

23. Организационо устројство Партије је следеће:

а) за територију ФНРЈ — Конгрес Комунистичке партије Југославије, Централни комитет Комунистичке партије Југославије, Савезна конференција Комунистичке партије Југославије:
б) за територију народних република — конгреси комунистичких партија народних република, централни комитети комунистичких партија народних република, земаљске конференције тих партија;
в) за област, покрајину — обласна, покрајинска конференција, обласни, покрајински комитет;
г) за град, реон, срез — градска, реонска, среска конференција, градски, реонски, срески комитет;
д) за мање градове и већа села — месна конференција, месни комитет;
ђ) за предузеће, установу, насеље, село, јединицу Југословенске армије итд. — општи састанак основне партиске организације, биро основне партиске организације.

24. У Централном комитету Комунистичке партије Југославије за практичан рад на остварењу одлука Партије постоји:

а) Управа за кадрове; б) Организационо-инструкторска управа; в) Управа агитације и пропаганде и г) Економско-финансиско одељење. У централним комитетима комунистичких партија народних република постоје исте управе и одељење. По одлуци Централног комитета Комунистичке партије Југославије могу се створити нова тела, као и укидати постојећа.

У градским комитетима (градова чија се организација дели на реонске организације), у обласном и покрајинском комитету постоје: а) одељење за кадрове, б) одељење организационо-инструкторско, в) одељење агитације и пропаганде и г) економско-финансиско одељење.

IV Највиши органи Партије

25. Највиши орган Комунистичке партије Југославије јесте Конгрес Комунистичке партије Југославије. Редовни конгреси сазивају се најмање једанпут у три године. Ванредне конгресе сазива Централни комитет по својој иницијативи или на захтев преко половине од укупног броја чланова Партије.

Сазивање Конгреса и дневни ред морају бити објављени најмање месец и по дана пре Конгреса. Ванредни Конгрес сазива се у року од два месеца.

Конгрес решава пуноважно, ако на њему присуствује број делегата који претстављају најмање две трећине укупног броја чланова Партије.

Кључ претставништва за партиски Конгрес одређује Централни комитет Комунистичке партије Југославије.

26. У случају да Централни комитет Комунистичке партије Југославије не сазове ванредни Конгрес у року предвиђеном у члану 25. овог Статута, организације које су тражиле сазив ванредног Конгреса, имају право да образују организациони комитет који ће уживати права Централног комитета Комунистичке партије Југославије у погледу сазивања ванредног конгреса.

27. Конгрес:

а) саслушава извештаје Централног комитета Комунистичке партије Југославије и Централне ревизионе комисије и одлучује о њима;
б) врши измене у програму и статуту Партије и мења их;
в) одређује тактичку линију Партије у основним питањима текуће политике;
г) бира Централни комитет Комунистичке партије Југославије и Централну ревизиону комисију.

28. Централни комитет Комунистичке партије Југославије и Централна ревизиона комисија бирају се у саставу који одреди Конгрес.

29. Централни комитет Комунистичке партије Југославије одржава најмање једну пленарну седницу у 6 месеци. Пленарним седницама Централног комитета Комунистичке партије Југославије присуствују са саветодавним гласом кандидати за чланове Централног комитета Комунистичке партије Југославије.

30. Централни комитет Комунистичке партије Југославије организује: за политички рад — политички биро; за опште руководство организационим радом — организациони биро; за текући рад организационо-извршног карактера: — секретаријат; за интервенцију у случају кривица по кршењу програма и статута Комунистичке партије Југославије и партиске дисциплине, као и за жалбе — Централну контролну комисију.

31. Централни комитет Комунистичке партије Југославије у раздобљу између два Конгреса руководи читавим радом Партије, претставља Партију у односима према другим партијама, организацијама и установама, организује разне партиске установе и руководи њиховим радом и т. сл.

32. Централни комитет Комунистичке партије Југославије у времену између два Конгреса сазива најмање једанпут савезну партиску конференцију од претставника месних партиских организација ради претресања текућих питања партиске политике. Делегати за савезну партиску конференцију бирају се на пленарним седницама централних комитета комунистичких партија народних република на којима присуствују чланови обласног и покрајинског комитета и секретари градских, реонских и среских комитета.

Начин бирања и кључ претставништва за савезну партиску конференцију одређује Централни комитет Комунистичке партије Југославије.

Чланови Централног комитета Комунистичке партије Југославије, ако нису изабрани као опуномоћени делегати, учествују на савезној партиској конференцији са саветодавним гласом.

33. Савезна партиска конференција има право да смени до једне петине чланова Централног комитета у колико не извршавају своје дужности чланова Централног комитета Комунистичке партије Југославије. Савезна партиска конференција врши попуну Централног комитета из редова кандидата, а на њихово место бира одговарајући број нових кандидата за чланове Централног комитета Комунистичке партије Југославије.

34. Све одлуке савезне партиске конференције потвђује Централни комитет Комунистичке партије Југославије сем одлуке о замени чланова Централног комитета Комунистичке партије Југославије и о избору нових кандидата за чланове Централног комитета Комунистичке партије Југославије. Такве одлуке су обавезне за све партиске организације.

35. Централни комитет Комунистичке партије Југославије има право да ствара политичка оделења и да поставља партиске организаторе Централног комитета Комунистичке партије Југославије на заосталим секторима социјалистичке изградње који имају важан значај за народну привреду и земљу у целини. Политичка оделења раде по посебним инструкцијама Централног комитета Комунистичке партије Југославије.

36. Централна ревизиона комисија контролише:

а) брзину, уредност и правилност савршавања послова у апарату централних органа Партије;
б) благајну и имовину Централног комитета Комунистичке партије Југославије.

V Партиска организација у народној републици

37. Партиске организације Комунистичке партије Југославије у народним републикама јесу комунистичке партије народних република. Оне се руководе у свом раду одлукама Комунистичке партије Југославије и њених руководећих органа.

38. Највиши орган партиске организације комунистичке партије народне републике јесте конгрес комунистичке партије народне републике. Редовни конгрес сазива се једанпут у три године. Ванредни конгрес сазива централни комитет комунистичке партије народне републике по својој иницијативи или на захтев преко половине укупног броја чланова Партије. Сазивање конгреса и дневни ред морају бити објављени најмање месец и по дана пре конгреса. Ванредни конгрес сазива се у року од два месеца.

Конгрес решава пуноважно, ако присуствује број делегата који претстављају две трећине од укупног броја чланова Партије.

Кључ претставништва одређује централни комитет комунистичке партије народне републике.

39. Конгрес:

а) саслушава извештаје централног комитета комунистичке партије народне републике и ревизионе комисије и одлучује о њима;
б) одређује у оквиру опште политичке линије Комунистичке партије Југославије тактичку линију и мере Партије у основним питањима текуће политике народне републике;
в) бира централни комитет комунистичке партије народне републике и земаљску ревизиону комисију.

40. Централни комитет комунистичке партије народне републике и земаљска ревизиона комисија бирају се у саставу који одреди конгрес.

41. Централни комитет комунистичке партије народне републике одржава најмање једну пленарну седницу у четири месеца. Пленарним седницама централног комитета комунистичке партије народне републике присуствују са саветодавним гласом кандидати за чланове централног комитета.

42. Централни комитет комунистичке партије народне републике организује: за политички рад — политички биро: за интервенцију у случају кривица по кршењу програма и статута Комунистичке партије Југославије и партијске дисциплине, као и жалбе — земаљску контролну комисију.

43. Централни комитет комунистичке партије народне републике у раздобљу између два конгреса руководи читавим радом Партије, организује разне партијске установе и руководи њиховим радом и т. сл.

44. Централни комитет комунистичке партије народне републике у времену између два конгреса сазива најмање једанпут годишње земаљску партијску конференцију од претставника месних партиских организација ради претресања текућих питања партиске политике. Делегати за земаљску партијску конференцију бирају се на пленарним седницама градских, реонских, среских, обласних и покрајинских комитета.

Начин бирања и кључ претставништава за земаљску партијску конференцију одређује централни комитет комунистичке партије народне републике.

Чланови централног комитета комунистичке партије народне републике, ако нису бирани као опуномоћени делегати, учествују на земаљској партијској конференцији са саветодавним гласом.

45. Земаљска партијска конференција има право да смени до једне петине чланова централног комитета комунистичке партије народне републике, уколико не извршавају своју дужност чланова централног комитета. Земаљска партијска конференција врши попуну централног комитета из редова кандидата, а на њихово место бира одговарајући број нових кандидата за чланове централног комитета комунистичке партије народне републике.

46. Све одлуке земаљске партијске конференције потврђује централни комитет комунистичке партије народне републике, сем одлуке о замени чланова централног комитета и о избору нових кандидата за чланове централног комитета комунистичке партије народне републике. Такве одлуке су обавезне за све партијске организације.

47. Централни комитет комунистичке партије народне републике има право да ствара политичка одељења и да поставља партијске организаторе централног комитета комунистичке партије народне републике на заосталим секторима социјалистичке изградње који имају важан значај за народну привреду и земљу у целини. Политичка одељења раде по посебним инструкцијама централног комитета комунистичке партије народне републике.

48. Земаљска ревизиона комисија контролише: а) брзину, уредност и правилност свршавања послова у апарату земаљских органа Партије;
б) благајну и имовину централног комитета комунистичке партије народне републике.

VI ГРАДСКЕ (СА РЕОНСКИМ ПАРТИСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА), ОБЛАСНЕ, ПОКРАЈИНСКЕ ПАРТИСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

49. Највиши орган градске (са реонским партиским организацијама), обласне, покрајинске партијске организације јесте: градска, обласна, покрајинска партијска конференција, коју градски, обласни, покрајински комитет сазива најмање једанпут у две године а ванредну сазива по одлуци градског, обласног и покрајинског комитета или на захтев једне трећине укупног броја чланова организација које улазе у састав градске, обласне, покрајинске организације.

Градска, обласна, покрајинска конференција саслушава извештаје комитета и ревизионе комисије и одлучује о њима, бира градски, обласни, покрајински комитет и ревизиону комисију.

50. Градски, обласни, покрајински комитети бирају свој политички биро најмање од 9 чланова чији избор потврђује централни комитет комунистичке партије народне републике.

51. Пленарне седнице градског, обласног и покрајинског комитета сазивају се најмање једанпут у три месеца.

VII ГРАДСКА, СРЕСКА, РЕОНСКА ПАРТИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

52. Градску, среску, реонску партијску конференцију сазива градски, срески, реонски комитет најмање једанпут годишње, а ванредну по одлуци тих комитета или на захтев једне трећине чланова њихове организације. Градска, среска, реонска партијска конференција саслушава извештаје градског, среског, реонског комитета и ревизионе комисије и одлучује о њима, бира градски, срески, реонски комитет, ревизиону комисију и делегате за Конгрес КПЈ и конгрес комунистичке партије народне републике; градска и среска конференција бира делегате за обласну и покрајинску партијску конференцију, а реонска — делегате за градску партијску конференцију (градова са реонским партијским организацијама).

53. Градски, срески, реонски комитет бира биро од 7 до 9 чланова кога потврђује централни комитет комунистичке партије народне републике.

54. Градски, срески, реонски комитет организује и потврђује основне партијске организације по предузећима, установама, насељима, разним задругама, селима итд. Он подноси извештај обласном, покрајинском и централном комитету комунистичке партије народне републике у року и у форми коју одреди централни комитет комунистичке партије народне републике.

55. Пленарне седнице градског, среског, реонског комитета сазивају се најмање једанпут у три месеца.

56. У великим градовима са одобрењем централног комитета комунистичке партије народне републике стварају се реонске партијске организације које су потчињене градском комитету.

57. Састав бироа среског, градског, реонског комитета мора бити такав да у њему два члана, од којих и секретар, буду са партијским стажом најмање од три године.

VIII ОСНОВНЕ ПАРТИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

58. Основу Партије сачињавају основне партијске организације.

Основне партијске организације стварају се у фабрикама, рудницима, заводима, предузећима, установама, селима, радним задругама, јединицама Југословенске армије, насељима, надлештвима, школским установама итд. ако се тамо налазе најмање три члана Партије.

59. Основне партијске организације, које броје преко 30 чланова Партије могу се поделити на партијска одељења по радионицама, секторима рада итд., али обавезно уз одобрење надлежног партијског комитета.

Основне партијске организације, које броје преко 70 чланова Партије могу да деле партијска одељења на партијске групе по сменама, радним бригадама и сл., али уз претходно одобрење надлежног партијског комитета. У већим предузећима и надлештвима, која броје преко сто педесет чланова Партије, могу се стварати уз дозволу централног комитета комунистичке партије народне републике фабрички партијски комитети, односно партијски комитети надлештва, на тај начин што би се партиским одељењима ових предузећа или надлештава дала права основне партијске организације.

60. Основна партијска организација повезује масе радника, сељака и интелигенције са руководећим органом Партије. Њен задатак је:

а) агитациони и организациони рад у масама на спровођењу партијске линије и одлука;
б) привлачење нових чланова у Партију и њихово политичко васпитавање;
в) помагање партијским комитетима, под чијим су руководством, у читавом њиховом практичном раду;
г) да у предузећима, установама, задругама мобилише масе за извршење постављеног плана, учвршћење радне дисциплине и развијање социјалистичког такмичења и ударништва;
д) да води борбу против распуштености и расипништва у предузећима, установама, задругама итд., да се брине о побољшању културних и животних услова радника и осталих трудбеника;
ђ) да осигурава руководећу улогу Партије у државним и друштвеним организацијама;
е) да учествује у политичком и економском животу земље.

61. За вођење текућег рада основна партијска организација бира на годину дана биро највише од 9 чланова. Биро се ствара у свим основним партијским организацијама које имају више од 15 чланова Партије. У основним партијским организацијама, које имају мање од 15 чланова, бира се секретар основне партијске организације и његов заменик. У партијским одељењима, која имају преко 15 чланова Партије, бира се биро партијског одељења од 3—5 чланова, а у партијским групама бира се секретар партијске групе и његов заменик.

Секретар основне партиске организације, која се дели на партијска одељења, мора да има партијски стаж најмање од две године.

IX ПАРТИЈА И ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

62. Партија обезбеђује опште руководство омладинским организацијама.

X ПАРТИЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ АРМИЈИ

63. Организацију и рад партијске организације у Југословенској армији прописује ЦК КПЈ у духу овог статута.

XI КАЗНЕНЕ МЕРЕ ПАРТИЈЕ

64. Партија може да казни сваког члана ако крши програм и статут КПЈ, ако крши партијску дисциплину, ако је неискрен и дволичан према Партији, ако је фракционаш, ако поступа противно комунистичком моралу.

Партијске казне за члана Партије јесу: опомена, укор, строги укор, привремено отстрањење са одговорних партијских функција, строги укор са последњом опоменом и искључење из Партије.

Партијске казне за партијску организацију јесу: укор, поновна општа регистрација (распуштање организације).

Партиске казне за партиске организације доноси: за основне партиске организације ЦК КП народне републике, а за све остале партиске организације ЦК КПЈ.

Партиске казне за чланове Партије доноси основна партиска организација како је то предвиђено у тачци 8 и 9 овог Статута.

65. Партијске казне се могу скидати на иницијативу кажњеног, или партијске организације која је казну донела, или партијске организације места у коме се кажњени налази. Одлуку о скидању казне потврђује виша партијска организација.

XII ПАРТИЈСКА НОВЧАНА СРЕДСТВА

66. Партијска новчана средства састоје се од чланарине, приходи од партијске имовине и других прихода.

Чланови Партије и кандидати месечно уплаћују чланарину, која износи одређени проценат од њихових бруто принадлежности односно прихода. ЦК КПЈ својом посебном одлуком одређује висину процента.

Сродни чланци

Извори

  • „Борба”, број 183/1948

Statut Komunisticke partije Jugoslavije (1948)

статут_комунистичке_партије_југославије_1948.txt · Последњи пут мењано: 2023/08/22 23:32