Корисничке алатке

Алатке сајта


председник_републике_србије

Председник Републике Србије

Председник Републике Србије, изражава државно јединство Србије.

Седиште му се налази у Београду.

Избор

Председник Републике Србије се бира на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом. Изборе расписује председник Народне скупштине Републике Србије и то 90 дана пре истека мандата председника Републике, тако да се избори окончају у наредних 60 дана. Приликом ступања на дужност, председник Републике, пред Народном скупштином полаже заклетву.

Мандат председника Републике траје пет година и почиње да тече од дана полагања заклетве пред Народном скупштином. Ако мандат председника Републике истиче за време ратног или ванредног стања, продужава се, тако да траје до истека три месеца од дана престанка ратног односно ванредног стања. Нико не може више од два пута да буде биран за председника Републике. Мандат председника Републике престаје истеком времена на које је изабран, оставком или разрешењем. Председник Републике подноси оставку председнику Народне скупштине.

Кад председник Републике поднесе оставку, он о томе обавештава јавност и председника Народне скупштине. Даном подношења оставке, председнику Републике престаје мандат. Председник Републике разрешава се због повреде Устава, одлуком Народне скупштине, гласовима најмање две трећине народних посланика. Поступак за разрешење може да покрене Народна скупштина, на предлог најмање једне трећине народних посланика. Уставни суд Републике Србије је дужан да по покренутом поступку за разрешење, најкасније у року од 45 дана, одлучи о постојању повреде Устава.

Председник Републике не може обављати другу јавну функцију или професионалну делатност. Председник Републике ужива имунитет као народни посланик. О имунитету председника Републике одлучује Народна скупштина. Када је председник Републике Србије спречен да обавља дужност или му мандат престане пре истека времена на које је биран, замењује га председник Народне скупштине Републике Србије.1)

Надлежност

Председник Републике Србије:2)

  1. представља Републику Србију у земљи и иностранству;
  2. указом проглашава законе, у складу с Уставом;
  3. предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе, пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа;
  4. предлаже Народној скупштини носиоце функција, у складу са Уставом и законом;
  5. поставља и опозива указом амбасадоре Републике Србије на основу предлога Владе;
  6. прима акредитивна и опозивна писма страних дипломатских представника;
  7. даје помиловања и одликовања;
  8. врши и друге послове одређене Уставом.

Председник Републике, у складу са законом, командује Војском и поставља, унапређује и разрешава официре Војске Србије.

Списак председника

  1. Милан Милутиновић (1997—2002)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 114—120. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије”, број 98/06)
2)
Члан 112. Устава Републике Србије
3) , 4) , 5)
Два мандата
председник_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/16 00:16