Корисничке алатке

Алатке сајта


председник_народне_скупштине_републике_србије

Председник Народне скупштине Републике Србије

Председник Народне скупштине Републике Србије, народни посланик који председава Народном скупштином Републике Србије.

Избор

Народна скупштина, већином гласова свих народних посланика, бира председника Народне скупштине. Избор се врши на првој седници под председавањем најстаријег народног посланика (председавајућег).

Предлог кандидата за председника Народне скупштине подноси најмање 30 народних посланика. Народни посланик учествује у предлагању само једног кандидата. О предлогу кандидата отвара се претрес. Након претреса, председавајући утврђује листу кандидата.

Народни посланик може да гласа само за једног кандидата. За председника Народне скупштине изабран је народни посланик за којег је гласала већина од укупног броја народних посланика. Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља.1)

Потпредседници

Народна скупштина бира и једног или више потпредседника Народне скупштине.

Избор потпредседника Народне скупштине врши се на сличан начин као и избор председника Народне скупштине.2)

Делокруг

Председник Народне скупштине представља Народну скупштину, сазива њене седнице, председава њима и врши друге послове одређене Уставом, законом и пословником Народне скупштине. Стара се о примени пословника и доноси правила о раду Колегијума Народне скупштине.3)

Када је председник Републике Србије спречен да обавља дужност или му мандат престане пре истека времена на које је биран, замењује га председник Народне скупштине и то најдуже три месеца. Обавезан је да распише изборе за председника Републике тако да се одрже најкасније три месеца од настанка спречености односно престанка мандата.4)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 8—13. Пословника Народне скупштине
2)
Чланови 14—20. Пословника Народне скупштине
3)
Чланови 27—31. Пословника Народне скупштине
4)
Члан 120. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06)
председник_народне_скупштине_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:44