Корисничке алатке

Алатке сајта


народна_скупштина_републике_србије

Народна скупштина Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије, највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Србији.

Седиште јој се налази у Београду.

Избор

Народну скупштину чини 250 народних посланика.

Народни посланици се бирају у Републици као једној изборној јединици. Посланички мандати се расподељују изборним листама сразмерно броју добијених гласова применом система највећег количника. У расподели мандата могу учествовати само изборне листе које су добиле најмање 3% гласова од броја бирача који су гласали. У Народној скупштини обезбеђују се равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина. Мандати се расподељују по тзв. Д’Онтовом методу.1)

Изборе за народне посланике расписује председник Републике Србије и то 90 дана пре истека мандата Народне скупштине тако да се избори окончају у наредних 60 дана. Мандат народног посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у Народној скупштини и траје четири године. Народни посланик ужива имунитет. Не може бити позван на кривичну или другу одговорност за изражено мишљење или гласање у вршењу своје посланичке функције.

Председник Републике може, на образложени предлог Владе, распустити Народну скупштину. Народна скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања не изабере Владу. Народна скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног стања. Председник Републике дужан је да указом распусти Народну скупштину у случајевима одређеним Уставом.

Народна скупштина, већином гласова свих народних посланика, бира председника и једног или више потпредседника Народне скупштине.2)

Надлежност

Народна скупштина:3)

 1. доноси и мења Устав,
 2. одлучује о промени границе Републике Србије,
 3. расписује републички референдум,
 4. потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања,
 5. одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање,
 6. надзире рад служби безбедности,
 7. доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
 8. даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине,
 9. усваја стратегију одбране,
 10. усваја план развоја и просторни план,
 11. усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог Владе,
 12. даје амнестију за кривична дела.

У оквиру својих изборних права, Народна скупштина:

 1. бира Владу, надзире њен рад и одлучује о престанку мандата Владе и министара,
 2. бира и разрешава судије Уставног суда,
 3. бира четири члана Високог савета судства, четири члана Високог савета тужилаштва и бира врховног јавног тужиоца и одлучује о престанку његове функције,
 4. бира и разрешава гувернера Народне банке Србије и надзире његов рад,
 5. бира и разрешава заштитника грађана и надзире његов рад,
 6. бира и разрешава и друге функционере одређене законом.

Народна скупштина врши и друге послове одређене Уставом и законом.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Укупан број гласова који је добила изборна листа подели се сваким бројем од 1 до 250. Добијени количници разврставају се по величини тако да изборној листи припада онолико мандата колико има својих количника међу 250 највећих количника свих изборних листа.
2)
Чланови 100, 101, 102, 103, 104. и 109. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије”, број 98/06)
3)
Члан 99. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије”, бр. 98/06 и 115/21)
народна_скупштина_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/08 23:47