Корисничке алатке

Алатке сајта


правобранилаштво_републике_српске

Правобранилаштво Републике Српске

Правобранилаштво Републике Српске (ПБРС), самосталан орган који у поступку пред судовима и другим надлежним органима предузима правна средства ради заштите имовинских права и интереса Републике Српске, градова и општина и њихових органа и организација.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Надлежност

Правобранилаштво даје мишљења субјектима, које по закону заступа, приликом закључивања привредних уговора који регулишу имовинско-правна питања.

Правобранилаштво даје мишљења на имовинско-правне уговоре са елементима иностраности које закључи Република Српска или правна лица, као и на уговоре којима се прибавља или отуђује непокретност наведених субјеката.

Правобранилаштво прије покретања поступка пред надлежним судом или другим државним органом може предузети мјере ради покушаја закључења вансудске нагодбе, уз претходно прибављање писмене и овјерене сагласности странке коју заступа, на нагодбу таквог садржаја, а може учествовати и у поступцима медијације, под истим условима.

Може пред Уставним судом предлогом покренути поступак за оцјену уставности закона и законитости других прописа и општих аката, кад оцијени да су повређена имовинска права и интереси субјеката које по закону заступа.

Правобранилаштво послове заступања органа и правних лица врши у свим судским и управним поступцима, а у управним споровима може заступати органе који су тужени, ако му је за то дато овлаштење.1)

Организација

Функцију Правобранилаштва врши правобранилац. Он има замјеника који руководи сједиштем замјеника.

Организациону структуру Правобранилаштва чине сједиште Правобранилаштва и сједишта замјеника правобраниоца:

  1. Сједиште замјеника Бања Лука
  2. Сједиште замјеника Бијељина
  3. Сједиште замјеника Добој
  4. Сједиште замјеника Приједор
  5. Сједиште замјеника Фоча
  6. Сједиште замјеника Требиње
  7. Сједиште замјеника Источно Сарајево
  8. Сједиште замјеника Власеница
  9. Сједиште замјеника Зворник

Правобраниоца и замјенике правобраниоца бира и именује Народна скупштина Републике Српске на предлог Владе Републике Српске.

Сродни чланци

Спољне везе

правобранилаштво_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/09/19 23:25