Корисничке алатке

Алатке сајта


високи_судски_и_тужилачки_савјет_босне_и_херцеговине

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине

Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ), октроисани независни и самостални орган чија је основна надлежност именовање судија и тужилаца у Босни и Херцеговини.

Сједиште му се налази у Сарајеву.

Надлежности

Високи судски и тужилачки савјет:1)

 • именује судије, укључујући предсједнике судова, судије поротнике и додатне судије у све судове на државном, ентитетском, кантоналном, окружном, основном и општинском нивоу у Босни и Херцеговини, укључујући Брчко Дистрикт, са изузетком уставних судова ентитета;
 • именује главне тужиоце, замјенике главних тужиоца и тужиоце у сва тужилаштва на државном, ентитетском, кантоналном и окружном нивоу у Босни и Херцеговини, укључујући и Брчко Дистрикт;
 • даје предлоге надлежним органима у вези са њиховим предлагањем и избором судија Уставног суда Републике Српске и именовањем судија у Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине;
 • прима притужбе против судија и тужилаца, води дисциплинске поступке, утврђује дисциплинску одговорност и изриче дисциплинске мјере судијама, судијама поротницима, додатним судијама и тужиоцима;
 • одлучује о жалбама у дисциплинским поступцима;
 • одлучује о привременом удаљењу од вршења дужности судија, судија поротника, додатних судија и тужилаца;
 • надгледа стручно усавршавање судија и тужилаца и савјетује ентитетске центре за едукацију судија и тужилаца и Правосудну комисију Брчко Дистрикта у вези са усвајањем програма стручног усавршавања судија и тужилаца;
 • одређује минимални обим стручног усавршавања које сваки судија и тужилац мора остварити у току године;
 • одређује почетну обуку за лица која су изабрана за судије и тужиоце и надгледа остваривање такве обуке;
 • одобрава годишњи извјештај управних одбора ентитетских центара за едукацију судија и тужилаца и Правосудне комисије Брчко Дистрикта у дијелу који се односи на почетну обуку и стручно усавршавање судија и тужилаца;
 • одлучује о питањима неспојивости других функција које судије и тужиоци обављају са дужностима судија и тужилаца;
 • одлучује и привременом упућивању судија и тужилаца у други суд или тужилаштво;
 • одлучује о одсуствима судија и тужилаца;
 • учествује, према властитој оцјени, у процесу израде годишњих буџета за судове и тужилаштва;
 • даје предлоге, према властитој оцјени, у вези са годишњим буџетом предложеним од стране државних органа и/или влада за судове и тужилаштва;
 • даје и износи, према властитој оцјени, предлоге за измјену буџета предложених од стране државних органа и/или влада и/или Правосудне комисије Брчко Дистрикта надлежним законодавним органима;
 • прикупља и анализира извјештаје и информације, као и потребне информације о буџету и приходима за судове и тужилаштва како би се обезбиједили статистички подаци за ефикасан рад судова и тужилаштава;
 • залаже се за адекватно и континуирано финансирање судова и тужилаштава;
 • учествује у изради нацрта и одобрава правилнике о пословању за судове и тужилаштва;
 • надгледа и савјетује судове и тужилаштва у одговарајућим ефикасним техникама и поступцима у вези са буџетом, управљањем и руковођењем и иницира едукацију у том погледу;
 • покреће, надгледа и координира пројекте који се односе на побољшање питања везаних за управљање судовима и тужилаштвима, укључујући тражење финансијских средстава из домаћих и међународних извора;
 • утврђује критеријуме за оцјењивање рада судија и тужилаца;
 • води, координира и надгледа коришћење информационе технологије у судовима и тужилаштвима да би се у том погледу постигла и одржала униформност. Судови и тужилаштва могу уводити аутоматизоване системе праћења и регистрације предмета или сличне системе укључујући системе подршке и похрањивања података, само уз претходно одобрење Високог судског и тужилачког савјета;
 • утврђује број судија, тужилаца и замјеника главног тужиоца за судове и тужилаштва из његове надлежности, након консултација са предсједником суда или главним тужиоцем, тијелом надлежним за буџет и надлежним министарством правде;
 • прикупља информације и води документацију о професионалном статусу судија и тужилаца;
 • даје мишљење о притужбама које поднесе судија или тужилац који сматра да су његова права и независност угрожени;
 • даје мишљење о нацртима закона, прописа и о важним питањима која могу утицати на правосуђе, покреће поступак усвајања закона и других прописа и даје смјернице судовима и тужилаштвима;
 • објављује етичке кодексе судија и тужилаца;
 • врши друга овлашћења утврђена законом.

Састав

Високи судски и тужилачки савјет има 15 чланова, који између себе већином гласова бирају предсједника и два потпредсједника. Предсједник и два потпредсједника не могу бити из реда истог конститутивног народа, а највише један од њих може бити из реда Осталих.

Чланови су:2)

 • судија Суда Босне и Херцеговине, кога бирају судије тог суда;
 • тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине, кога бирају тужиоци тог тужилаштва;
 • судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, кога бирају судије тог суда;
 • тужилац Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине, кога бирају тужиоци тог тужилаштва;
 • судија Врховног суда Републике Српске, кога бирају судије тог суда;
 • тужилац Републичког тужилаштва Републике Српске, кога бирају тужиоци тог тужилаштва;
 • судија кантоналног или општинског суда из Федерације Босне и Херцеговине кога бирају судије кантоналних и општинских судова писменим гласањем које организује предсједник Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине;
 • тужилац кантоналног тужилаштва из Федерације БиХ кога бирају кантонални тужиоци писменим гласањем које организује главни тужилац Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине;
 • судија окружног или основног суда из Републике Српске, кога бирају судије окружних и основних судова писменим гласањем које организује предсједник Врховног суда Републике Српске;
 • тужилац окружног тужилаштва из Републике Српске, кога бирају окружни тужиоци писменим гласањем које организује главни тужилац Републичког тужилаштва Републике Српске;
 • судија или тужилац кога бира Правосудна комисија Брчко Дистрикта;
 • адвокат кога бира Адвокатска комора Федерације Босне и Херцеговине;
 • члан кога бира Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, а који не обавља правосудну функцију и није из реда посланика Парламентарне скупштине;
 • члан кога бира Савјет министара Босне и Херцеговине на предлог министра правде Босне и Херцеговине, а који не обавља правосудну функцију и није члан Савјета министара.

Чланови имају мандат од четири године, највише два пута узастопно.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 17. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/04)
2)
Члан 4. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине
високи_судски_и_тужилачки_савјет_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:22