Корисничке алатке

Алатке сајта


високи_судски_и_тужилачки_савјет_републике_српске

Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске

Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске (ВСТС РС), некадашњи октроисани самостални уставни орган судске власти у Републици Српској од 2002. до 2004.

Надлежност

Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске је имао сљедеће надлежности:1)

 1. вршио избор и именовање судија, судија поротника, резервних судија, јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца;
 2. именовао предсједнике судова;
 3. предлагао кандидате за именовање у Уставни суд Републике Српске и у Уставни суд Босне и Херцеговине;
 4. надзирао даље стручно усавршавање судија и јавних тужилаца и савјетовао Центар за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске у вези са усвајањем програма даљег усавршавања судија и јавних тужилаца;
 5. утврђивао минимум даљег стручног усавршавања које је сваке године требао проћи сваки судија и јавни тужилац;
 6. утврђивао услове за почетну обуку кандидата за судијску и тужилачку функцију и надзирао остваривање такве обуке;
 7. разматрао годишњи извјештај Управног одбора Центра за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске;
 8. одлучивао о питањима неспојивости других функција које су обављали судије и јавни тужиоци са судијском и тужилачком функцијом, као и о питању њиховог имунитета;
 9. одлучивао о упућивању судија и јавних тужилаца у други суд или јавно тужилаштво уколико није било друкчије одређено законом;
 10. примао притужбе против судија и јавних тужилаца;
 11. покретао и водио провјеравања и дисциплинске поступке, утврђивао дисциплинску одговорност и изрицао дисциплинске санкције укључујући привремено удаљење са дужности судија, судија поротника, јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца и одлучивао о жалбама у дисциплинским поступцима;
 12. одлучивао о притужбама које је подносио судија или јавни тужилац који је сматрао да се његова права утврђена законом, или још шире, да се његова независност, или независност законског поступка угрожавају или игноришу на било који начин;
 13. предлагао Народној скупштини Републике Српске број судија, јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца за одређени суд или јавно тужилаштво након што би затражио мишљење или на иницијативу појединог предсједника суда или јавног тужиоца, а након консултовања одговарајућег тијела надлежног за буџет;
 14. прикупљао информације и водио документацију о професионалном статусу судија, јавних тужилаца и замјеника јавних тужилаца, укључујући и датум њиховог именовања и престанка дужности, као и статистичке податке који су се односили на њихове радне резултате;
 15. давао мишљење о нацртима закона, прописима или о важним питањима која су могла утицати на правосуђе, те покретао поступак усвајања одговарајућих закона;
 16. израђивао предлоге буџета за све судове и јавна тужилаштва у Републици Српској у договору са надлежним тијелима, презентирао ове буџетске предлоге Влади Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске, те надгледао извршење тих буџета како би се осигурало одговарајуће и континуирано финансирање свих судова и јавних тужилаштава у Републици Српској;
 17. одлучивао о именовању извршног директора и другог стручног и административног особља Високог савјета;
 18. извршавао друге надлежности одређене законом.

Високи судски и тужилачки савјет је доносио одлуке већином гласова свих чланова који су били присутни и гласали. Већина чланова Високог савјета је чинила кворум.

Састав

Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске су чинили сљедећи чланови:2)

Предсједник и потпредсједник ВСТС РС бирали су се двотрећинском већином гласова чланова који су били присутни и гласали. Стручне и административне послове је обављао Секретаријат Високог савјета који је имао извршног директора.

Сродни чланци

1)
Члан 18. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 31/02)
2)
Члан 5. Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске
високи_судски_и_тужилачки_савјет_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:22