Корисничке алатке

Алатке сајта


управни_суд_републике_србије

Управни суд Републике Србије

Управни суд, суд посебне надлежности основан за територију Србије.

Седиште му се налази у Београду.

Надлежност

Управни суд суди у управним споровима, а врши и друге послове одређене законом.1)

Управни суд у управном спору одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита. Такође, одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита.2)3)

Управни суд одлучује у већу од три судије. У поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке против одлуке Управног суда одлучује Врховни суд Републике Србије. Он одлучује у већу од три судије.4)

Организација

Управни суд има три одељења изван седишта суда у којима се трајно суди и предузимају остале судске радње.5) Одељења Управног суда су:6)

  • Одељење у Крагујевцу — за подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку;
  • Одељење у Нишу — за подручја виших судова у Врању, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту;
  • Одељење у Новом Саду — за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици и Шапцу.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 29. Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије”, број 116/2008)
2)
Члан 3. Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Србије”, број 111/2009)
4)
Чланови 8. и 9. Закона о управним споровима
6)
Члан 8. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник Републике Србије”, број 101/2013)
управни_суд_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/13 22:40