Корисничке алатке

Алатке сајта


фонд_за_пензијско_и_инвалидско_осигурање_републике_српске

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО РС), организација која врши јавна овлашћења ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бијељини.

Дјелокруг

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је првобитно основан одлуком Предсједништва Српске Републике Босне и Херцеговине од 20. јуна 1992. године као Јавни фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске Републике Босне и Херцеговине. Дана 30. децембра 1993. законом је основан Јавни фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске са сједиштем у Сарајеву, а 2000. назив му је промијењен у садашњи — Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.1)2)3)4)

Фонд ПИО обавља сљедеће послове:5)

  • обезбјеђује законито, рационално и ефикасно остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања,
  • пружа стручну помоћ осигураницима приликом остваривања права,
  • обезбјеђује провођење међународних уговора о социјалном осигурању,
  • врши оцјену радне способности ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања,
  • води одговарајуће евиденције у складу са овим законом и
  • обавља и друге послове у вези са спровођењем и остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања.

Организација

Органи Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске су Управни одбор и директор.

Управни одбор је орган управљања и има девет чланова које именује и разрјешава Влада Републике Српске: шест чланова на предлог Министарства рада и борачко-инвалидске заштите након спроведеног поступка јавне конкуренције, једног члана на предлог репрезентативног већинског синдиката, једног члана на предлог репрезентативног већинског удружења послодаваца и једног члана на предлог Удружења пензионера Републике Српске.

Директор је орган руковођења и именује га Влада Републике Српске путем јавног конкурса. Он представља и заступа Фонд ПИО и одговоран је за законитост рада, организује рад и пословање, руководи радом стручне службе, извршава одлуке Управног одбора, доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста уз сагласност надлежног министарства и врши друге послове у складу са законом и Статутом.6)

До 2012. постојао је и Надзорни одбор који се састојао од три члана, укључујући и предсједника, које је именовала Влада Републике Српске путем јавног конкурса. Надзорни одбор је вршио надзор над радом и пословањем Фонда ПИО.7)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Одлука о оснивању Јавног фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске Републике Босне и Херцеговине („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини“, број 10/92)
2)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број 27/93)
3)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број 32/00)
4)
Фонд ПИО: Ми смо, Приступ 17. јула 2016.
5)
Члан 98. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“, број 134/11)
6)
Чланови 100, 101, 103. и 104. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
7)
Чланови 213. и 215. Закона о пензијском и инвалидском осигурању — Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 106/05)
фонд_за_пензијско_и_инвалидско_осигурање_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/02/05 00:25