Корисничке алатке

Алатке сајта


окружни_судови_републике_српске

Окружни судови Републике Српске

Окружни судови, првостепени и другостепени судови опште надлежности у Републици Српској.

Оснивају се за подручје два или више основних судова.

Надлежност

Окружни суд је надлежан у првом степену:1)

 • да суди за кривична дјела за која је законом прописана казна већа од десет година или дуготрајни затвор;
 • да поступа у току истраге и након подизања оптужнице;
 • да суди за кривична дјела за која је Суд Босне и Херцеговине пренио надлежност на окружне судове;
 • да одлучује у свим управним споровима и то према сједишту првостепеног управног органа, као и о захтјевима за заштиту слобода и права, ако су такве слободе и права повријеђени коначним појединачним актом или радњом службеног лица у органима управе, односно одговорног лица у предузећу, установи или другом правном лицу, када за заштиту тих права није обезбијеђена друга судска заштита.

Окружни суд у другом степену одлучује:

 • о жалбама против одлука основних судова;
 • о другим редовним и ванредним правним лијековима.

Остала надлежност окружног суда је да:

 • рјешава о сукобу мјесне надлежности између основних судова са свог подручја;
 • одлучује о преносу мјесне надлежности са једног основног суда на други основни суд на свом подручју;
 • одлучује о брисању осуде и престанку мјера безбједности и правних посљедица осуде, на основу судске одлуке;
 • поступа по молбама за помиловање;
 • рјешава о признавању одлука страних судова, страних трговачких судова и страних арбитража;
 • пружа међународну правну помоћ у кривичним предметима;
 • врши друге послове одређене законом.

У саставу Окружног суда у Бањој Луци постоји посебно самостално специјализовано одјељење са стварном и мјесном надлежношћу за територију Републике Српске за кривична дјела прописана посебним законом.2)

Организација

Предсједник суда је одговоран за руковођење цјелокупним судом и судском управом. Он представља суд пред другим органима и организацијама, а може поједине своје надлежности пренијети на судије тог суда или секретара суда.3)

Секретар суда је одговоран за правилно и благовремено обављање административних, техничких и финансијских послова у суду. У обављању својих дужности, секретар је одговоран предсједнику суда.

Све судије именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 31. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 37/12)
2)
Члан 32. Закона о судовима Републике Српске
3)
Члан 48. Закона о судовима Републике Српске
окружни_судови_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/13 22:32