Корисничке алатке

Алатке сајта


основни_судови_републике_српске

Основни судови Републике Српске

Основни судови, првостепени судови опште надлежности у Републици Српској.

Оснивају се за подручје једне или више општина, а могу имати и одјељења ван сједишта за поједине општине.

Надлежност

Основни суд је надлежан да у првом степену суди:1)

а) у кривичним предметима:

 • за кривична дјела за која је законом прописана као главна казна — новчана казна или казна затвора до десет година, ако посебним законом није одређена надлежност другог суда,
 • за кривична дјела за која је посебним законом одређена надлежност основног суда,
 • за кривична дјела за која је Суд Босне и Херцеговине пренио надлежност на основни суд,
 • за било који кривични поступак против малољетника,
 • да поступа током истраге и након подизања оптужнице у складу са законом,
 • да одлучује о ванредним правним лијековима када је то законом превиђено,
 • да одлучује о брисању осуде и престанку мјера безбједности и правних посљедица осуде, на основу судске одлуке,
 • да поступа по молбама за помиловање у складу са законом.

б) у грађанским предметима:

 • у свим грађанским споровима,
 • у ванпарничном поступку.

в) у прекршајним предметима,

 • у свим прекршајним предметима,
 • о захтјевима за понављање прекршајног поступка.

г) у другим предметима:

 • да спроводи извршни поступак, ако законом није другачије одређено,
 • да одређује мјере обезбјеђења, ако законом није другачије одређено,
 • да рјешава у посебним поступцима, ако законом није другачије одређено,
 • да пружа правну помоћ судовима у Босни и Херцеговини,
 • да врши послове међународне правне помоћи, ако законом није одређено да неке од тих послова врши окружни суд,
 • да врши послове уписа регистрације удружења грађана и
 • да врши друге послове одређене законом.

Организација

Основни суд има предсједника суда који обавља послове судске управе у складу са законом и Правилником о унутрашњем судском пословању. Одговоран је за руковођење цјелокупним судом и судском управом и представља суд пред другим органима и организацијама. Основни судови који имају најмање седам судија, укључујући и предсједника суда, имају секретара.2)

У оквиру судова могу се оснивати судска одјељења ради одлучивања о стварима из исте правне области, као што су кривично, грађанско, управно, прекршајно, ванпарнично и друга одјељења.3)

Све судије именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Сродни чланци

1)
Члан 30. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 37/12)
2)
Чланови 48—52. Закона о судовима Републике Српске
3)
Члан 54. Закона о судовима Републике Српске
основни_судови_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/13 22:33