Корисничке алатке

Алатке сајта


окружни_привредни_судови_републике_српске

Окружни привредни судови Републике Српске

Окружни привредни судови (ОПС), првостепени судови за одлучивање о привредним споровима у Републици Српској.

Суде на подручјима које покривају окружни судови.

Надлежности

Окружни привредни судови у првом степену одлучују:1)

 • у парничним и ванпарничним споровима који се односе на права и обавезе по основу правног промета робе, услуга, вриједносних папира, власничких и других стварних права на некретнинама, као и на права и обавезе проистекле из вриједносних папира, у којима су обје странке у поступку правно или физичко лице, које у својству самосталног предузетника и у другом својству обавља привредну или другу регистровану дјелатност у виду основног или допунског занимања;
 • у споровима који се односе на бродове и на пловидбу на мору и на унтрашњим водама, као и у споровима на које се примјењује пловидбено право, осим спорова о превозу путника;
 • у споровима који се односе на авионе, као и у споровима на које се примјењује ваздухопловно право, осим спорова о превозу путника;
 • у споровима из ауторског права, сродних права и права индустријске својине;
 • у споровима насталим поводом дјела за које се тврди да представљају нелојалну конкуренцију или монополистички споразум;
 • у поступцима стечаја и ликвидације, у складу са законом, као и свим споровима који настану у току и поводом споровођења поступка стечаја и ликвидације;
 • у пословима регистрације правних лица или самосталних предузетника уређених Законом о упису пословних субјеката у судски регистар;
 • о спровођењу извршног поступка по правоснажним пресудама привредних судова;
 • о одређивању мјера обезбјеђења;
 • о пружању правне помоћи судовима у Републици Српској и Босни и Херцеговини из своје надлежности;
 • о вршењу послова међународне правне помоћи из своје надлежности;
 • о споровима који настану страним улагањем;
 • о вршењу и других послова уређених законом.

Организација

Организација окружног привредног суда се утврђује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, а доноси га предсједник окружног привредног суда.

Све судије именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

У оквиру окружних привредних судова послује и Регистар привредних/пословних субјеката као једна од организационих јединица ове институције. Предмет рада судског регистра јесте поступање по судско-регистарским предметима који се односе се на вођење евиденције о правним лицима — субјектима уписа, од конституисања истих — оснивања, до окончања постојања истих — брисања из судског регистра.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 33. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 37/12)
окружни_привредни_судови_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/13 22:34