Закон о измјенама и допунама Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске (1992)


ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
УСТАВНОГ ЗАКОНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Уставном закону за спровођење Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 3/92, 6/92 и 15/92), у члану 3. став 2. мијења се и гласи:

„Допунски избори одржаће се по престанку непосредне ратне опасности или ратног стања, односно када се стекну услови за спровођење демократских избора, које ће Народна скупштина својом одлуком утврдити.”

Члан 2.

До расписивања избора за предсједника и потпредсједника Републике, предсједника и потпредсједника изабраће Народна скупштина на приједлог 20 посланика, тајним гласањем, двотрећинском већином од укупног броја свих посланика.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу када га прогласи Народна скупштина Републике Српске.


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 19/92
Штампање