Корисничке алатке

Алатке сајта


закон_о_допунама_уставног_закона_за_провођење_устава_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992

Закон о допунама Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


На основу чл. 70. и 81. став 2. Устава Српске Републике Босне и Херцеговине и члана 5. став 2. Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине, Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине, доноси


ЗАКОН
О ДОПУНАМА
УСТАВНОГ ЗАКОНА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ УСТАВА СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.

У Уставном закону за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини” бр. 3/92 и 6/92), у члану 5. додаје се нови став 3. који гласи:

„За вријеме ратног стања састав Предсједништва се проширује са предсједником Народне скупштине и предсједником Владе Српске Републике Босне и Херцеговине.”

Досадашњи ст. 3 и 4. постају ст. 4. и 5.

Иза става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:

„Предсједништво за вријеме ратног стања може одлучити да се у општинама образују ратна предсједништва.

Одлуком из претходног става уређују се начин, састав и дјелокруг ратних предсједништава.”

Члан 2.

У члану 12. иза ријечи „прописи” додају се ријечи „СФРЈ и”.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини”, а поднијеће се на потврду Народној скупштини чим она буде у могућности да се састане.


Број 03-509/92
2. јуна 1992. године


Предсједник
Предсједништва
Српске Републике БиХ,
Др Радован Караџић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 7/92

Zakon o dopunama Ustavnog zakona za provodjenje Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine (1992)

закон_о_допунама_уставног_закона_за_провођење_устава_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:34