Извршни одбор скупштине општине

Извршни одбор скупштине општине, некадашњи носилац извршне власти у општинама Србије и Републике Српске.

Србија

Извршни одбор је извршавао одлуке и друге акте скупштине општине односно старао се о њиховом извршењу; одлучивао о појединим питањима за која би га скупштина општине овластила; предлагао начин рјешавања појединих питања о којима је одлучивала скупштина општине, као и акте које је скупштина доносила; вршио надзор над радом општинске управе и поништавао или укидао акте општинске управе који нису били у сагласности са законом, статутом односно општинском одлуком; у случају ратног стања, доносио акте из надлежности скупштине општине с тим што је био дужан да их поднесе на потврду скупштини општине чим би она била у могућности да се састане; када скупштина општине није засједала, на предлог предсједника скупштине општине именовао и разрјешавао лица која је именовала и разрјешавала скупштина општине (такви акти су се подносили на потврду скупштини општине); вршио и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.

Извршни одбор је бирала скупштина општине, а имао је предсједника и одређени број чланова. Предсједник скупштине општине је предлагао кандидата за предсједника извршног одбора. Предсједник и чланови извршног одбора су могли истовремено бити и одборници скупштине општине.1)

Извршни одбори су законом од 14. фебруара 2002. замијењени инокосним предсједницима општина који су се бирали на вријеме од четири године, непосредним и тајним гласањем.2)

Република Српска

Извршни одбор скупштине општине се старао о извршавању одлука и других аката скупштине општине; предлагао начин рјешавања појединих питања из надлежности скупштине општине, као и акте које је она доносила; вршио надзор над радом локалне управе у општини, поништавао или укидао акте локалне управе у општини који су у супротности са законом односно општинском одлуком; вршио друге послове утврђене статутом и другим прописима општине.

Извршни одбор је бирала скупштина општине, а имао је предсједника и најмање два члана. Предсједник скупштине општине није могао бити истовремено и предсједник извршног одбора. Влада Републике Српске је могла смијенити предсједника и чланове извршног одбора ако би оцијенила да је њиховим радом битно повређен Устав Републике Српске или закон.3)

Извршни одбори скупштина општина су законом од 18. новембра 1999. замијењени инокосним начелницима општина који су се бирали на непосредним изборима за период од четири године.4)

Сродни чланци

1)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 49/99)
2)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 9/02)
3)
Закон о територијалној организацији и локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 11/94)
4)
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 35/99)
Штампање