Корисничке алатке

Алатке сајта


агенција_за_посредничке_информатичке_и_финансијске_услуге

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), водећа агенција на тржишту Републике Српске у пружању услуга финансијског посредовања.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Историја

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге је основана одлуком Владе Републике Српске од 28. децембра 2000.1) Преузела је послове и раднике бивше Службе за платни промет (СПП) односно још раније Службе друштвеног књиговодства (СДК).

Њен статус и дјелатност прописани су Законом о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге.2) Регистрована је код Окружног привредног суда у Бањој Луци.

Дјелокруг

АПИФ обавља сљедеће послове:3)

 • пружа услуге једношалтерског система (енгл. оne-stop-shop) за регистрацију пословних субјеката, а у складу са законом којим се уређује регистрација пословних субјеката;
 • врши упис и разврставање пословних субјеката по дјелатностима и додјељује матични број, доноси обавјештење о упису и разврставању пословног субјекта у складу са прописима којима се уређује класификација дјелатности и регистар пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској;
 • обавља аналитичке, статистичке и друге послове за кориснике услуга Регистра пословних субјеката;
 • успоставља и води Регистар пословних субјеката који представља јединствену базу података пословних субјеката који подлијежу судској регистрацији у складу са законом који уређује регистрацију пословних субјеката и јединствену базу података предузетника у складу са законом којим се уређује регистрација занатско-предузетничке дјелатности;
 • успоставља и води Регистар финансијских извјештаја, као централни извор информација о имовинском, приносном и финансијском положају правних лица и предузетника, обвезника предаје финансијских извјештаја у Регистар финансијских извјештаја;
 • успоставља и води јединствени регистар рачуна пословних субјеката у Републици Српској, који представља јавну евиденцију и централну базу података рачуна пословних субјеката отворених у банкама са сједиштем у Републици Српској и филијалама банака из Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта, које послују у Републици Српској и имају дозволу Агенције за банкарство Републике Српске;
 • успоставља и води Регистар јавних предузећа, на основу прописа којима се уређује област јавних предузећа у Републици Српској;
 • води регистар о измирењу обавеза Републике Српске по основу рачуна старе девизне штедње, који представља електронску базу података о верификацији старе девизне штедње ради испуњења обавеза надлежног органа Републике Српске према грађанима, односно имаоцима рачуна старе девизне штедње;
 • успоставља и води Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава у Републици Српској, у складу са прописима којима се уређује област регистара у пољопривреди;
 • успоставља и води Регистар сеоских домаћинстава и пружалаца услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање, у складу са прописима којима се уређује обављање угоститељске дјелатности;
 • врши услугу креирања оцјена о бонитету и друге услуге о бонитету пословних субјеката у Републици Српској;
 • успоставља и води Централни регистар принудне наплате, као електронску базу података о збирним евиденцијама из пословних банака о неизвршеним принудним наплатама, са свим релевантним подацима (дужник, повјерилац, основ, стартни износ, досадашња извршења итд.), као о и преузимању новопристиглих налога у банкама, информације о датумима и износима уплата, блокади, деблокади и другим подацима;
 • успоставља и води Регистар стечајних маса, као електронску базу података о стечајним масама стечајних дужника у односу на које је стечајни поступак покренут и спроведен по одредбама закона којим се уређује стечајни поступак и ликвидација;
 • чува и складишти у властитим трезорима, те врши дистрибуцију мјеница;
 • пружа софтверске услуге и израђује софтвере;
 • обавља послове у вези са Акцијским фондом Републике Српске, који захтијевају организационо-техничке капацитете којима располаже АПИФ;
 • по захтјеву, издаје изводе из регистара које води као и преписе других података из своје евиденције;
 • учествује у припреми и изради, те води друге јавне регистре Републике Српске, у складу са законом и;
 • обавља и остале послове који су јој повјерени законом.

Организација

Орган управљања Агенцијом за посредничке, информатичке и финансијске услуге је Управни одбор. Састоји се од три члана које именује Влада Републике Српске, након спроведеног јавног конкурса. Мандат им је пет година.

Агенцијом руководи директор и одговоран је за њен рад. Именује га Управни одбор и мандат му је пет година. Директор врши сљедеће послове: представља и заступа Агенцију, доноси појединачне акте и прима, именује и распоређује раднике. Директор може одређена овлашћења из свог дјелокруга преносити на поједине раднике Агенције.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Одлука о оснивању Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске”, број 1/01)
2)
Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/05, 74/10 и 68/13)
3)
Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге („Службени гласник Републике Српске”, број 68/13)
агенција_за_посредничке_информатичке_и_финансијске_услуге.txt · Последњи пут мењано: 2023/12/23 00:56