Корисничке алатке

Алатке сајта


агенција_за_лијекове_и_медицинска_средства_републике_српске

Агенција за лијекове и медицинска средства Републике Српске

Агенција за лијекове и медицинска средства Републике Српске (АЛМС РС), овлашћени орган надлежан за област лијекова и медицинских средстава који се производе и употребљавају у медицини у Републици Српској.

Предвиђено сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Историја

Агенција за лијекове Републике Српске је првобитно основана Законом о лековима1) од 10. априла 2001. године, а до тада је њене послове непосредно вршило министарство. Агенција је била стручна и управна организација чији је оснивач Влада Републике Српске. Постојао је и Завод за фармацију Републике Српске који је обављао послове контроле квалитета лијека и медицинског средства. На сједници Владе Републике Српске од 20. децембра 2001. донесена је Одлука о оснивању Агенције за лекове Републике Српске.2)

Агенција за лијекове је престала са радом на основу Закона о лијековима и медицинским средствима3) од 17. јуна 2008. године којим је успостављена Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине. Међутим, Народна скупштина Републике Српске је 20. октобра 2021. усвојила Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске4) који предвиђа поновно формирање Агенције за лијекове и медицинска средства Републике Српске.

Дјелокруг

Дјелокруг Агенције за лијекове и медицинска средства у области лијекова обухвата: издавање дозволе за стављање лијека у промет, обнову дозволе за стављање лијека у промет, односно њено укидање и измјене; послове лабораторијског испитивања квалитета лијекова и давање стручне оцјене квалитета лијекова; издавање цертификата о примјени добрих пракси (произвођачке, веледрогеријске, клиничко-лабораторијске, транспортне и друге); пријављивање или одобравање клиничких испитивања лијекова и праћење нежељених дјеловања насталих током клиничких испитивања; издавање дозвола за производњу лијекова на основу увјерења о примјени добре произвођачке праксе; издавање дозвола за промет на велико лијековима на основу увјерења о примјени добре дистрибутерске праксе (добра веледрогеријска пракса); успостављање и одржавање ажуриране евиденције о увозу лијекова који немају дозволу за промет; издавање годишњег регистра лијекова, који садржи списак лијекова који су дозвољени за промет; послове прикупљања, анализирања и реаговања на нежељена дјеловања лијекова, односно послове фармаковигилансе; послове контроле квалитета лијекова; организовање информационих система о лијековима, укључујући и успостављање базе података о лијековима за које је издата дозвола за стављање у промет, прикупљање података о промету и потрошњи лијекова и повезивање у међународне мреже информација о лијековима, као и информисање домаће стручне и шире јавности о лијековима у складу са важећим законима, као и међународна размјена информација о нежељеним ефектима лијекова; праћење европске фармакопеје; међународна размјена информација и вођење евиденција о промету опојних дрога и психотропних супстанци уз сагласност надлежних републичких тијела; предлагање усклађивања прописа из области лијекова са прописима Европске уније и смјерницама међународних институција; обављање и других послова из области лијекова у складу са законом и прописима донесеним на основу закона.5)

Дјелокруг Агенције за лијекове и медицинска средства у области медицинских средстава обухвата: вођење Регистра медицинских средстава; вођење Регистра произвођача медицинских средстава; вођење Регистра правних лица која врше промет на велико медицинских средстава; издавање потврде о упису у Регистар произвођача медицинских средстава; издавање потврде о упису у Регистар правних лица која врше промет на велико медицинских средстава; послове прикупљања, анализирања и реаговања на нежељене појаве приликом примјене медицинских средстава, односно послове материовигилансе медицинских средстава; учествовање у пословима у вези са оцјењивањем усаглашености и означавања медицинских средстава са усклађеним европским стандардима и техничким прописима донесеним на основу прописа којима је уређена област техничких захтјева за производе и оцјењивање усклађености; послове стручног надзора над производњом и прометом на велико медицинских средстава, као и правних лица која врше производњу или увоз и промет на велико медицинских средстава у оквиру издатих дозвола; успостављање информационог система о медицинским средствима, укључујући и успостављање базе података о медицинским средствима која су уписана у Регистар медицинских средстава, податке о правним лица која производе медицинска средства или обављају увоз и промет на велико медицинских средстава, прикупљање података о промету и потрошњи медицинских средстава, података који омогућавају рационализацију коришћења медицинских средстава и повезивање у међународне мреже информација о медицинским средствима; обављање и других послова из области медицинских средстава у складу са законом и прописима донесеним на основу закона.6)

Организација

Агенција за лијекове и медицинска средства је самостална управна организација и има својство правног лица. У свом саставу има Контролну лабoраторију и Главну канцеларију за фармаковигилансу.7)

Орган руковођења је директор Агенције. Директора и замјеника директора именује Влада Републике Српске, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. Мандат им траје четири године.

Тијела Агенције су Стручни савјет и комисије. Стручни савјет је стручно, регулаторно, савјетодавно и контролно тијело које има седам чланова. Комисије су: Комисија за лијекове, Комисија за медицинска средства, Комисија за клиничка испитивања, Комисија за фармакопеју и остале комисије за рјешавање посебних питања.8)

Сродни чланци

1)
Закон о лековима („Службени гласник Републике Српске”, број 19/01)
2)
Одлука о оснивању Агенције за лекове Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 1/02)
3)
Закон о лијековима и медицинским средствима („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 58/08)
4)
Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/21)
5)
Члан 8. Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске
6)
Члан 9. Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске
7)
Чланови 4. и 5. Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске
8)
Чланови 14, 15, 17. и 20. Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске
агенција_за_лијекове_и_медицинска_средства_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/12/23 00:15