Корисничке алатке

Алатке сајта


републичка_управа_за_геодетске_и_имовинско-правне_послове_републике_српске

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске (РУГИПП), самостална републичка управа која обавља управне и друге стручне послове који се односе на премјер и успостављање катастра непокретности, као и обнову и одржавање премјера и катастра непокретности у Републици Српској.

До јула 2010. налазила се у саставу Министарства правде Републике Српске.

Организација

У оквиру Управе организују се основне организационе јединице и унутрашње организационе јединице. Основне јединице су: Сектор за геодетске послове, Сектор за имовинско-правне, нормативне и аналитичке послове, Сектор за правне, опште и финансијске послове и Сектор за оснивање и одржавање катастра непокретности. Унутрашње организационе јединице се називају одјељења, а у оквиру одјељења се оснивају писарнице и одсјеци за људске ресурсе. Такође, организују се и подручне јединице које у свом саставу могу имати подручне канцеларије.1)

Сједиште Републичке управе је у Бањој Луци, а на њеном челу се налази директор одговоран Влади Републике Српске. На челу сектора се налазе помоћници директора одговорни директору. Директора и помоћнике директора именује Влада Републике Српске на основу јавног конкурса.

Дјелокруг

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске обавља управне и друге стручне послове који се односе на:2)

  • премјер и успостављање катастра непокретности, обнову премјера и катастра непокретности, одржавање катастра премјера и непокретности,
  • одржавање катастра комуналних уређаја осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе,
  • катастарско класирање и бонитирање земљишта,
  • картографисање територије Републике Српске, вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова,
  • стручни надзор над пословима премјера и катастра непокретности, катастра земљишта, катастра комуналних уређаја, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе,
  • својинскоправне и друге стварноправне односе на некретнинама у државној својини,
  • имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпације, аграрне односе, престанак државне својине,
  • успостављање ранијих својинско-правних односа на земљишту у државној својини — денационализација, евиденције о некретнинама и правима на некретнинама,
  • имовинско-правне послове у вези са некретнинама на којима Република Српска има право располагања,
  • надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове и друге послове у складу са законом.

Спољне везе

1)
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 35/12)
2)
Члан 33. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08)
републичка_управа_за_геодетске_и_имовинско-правне_послове_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:42