Корисничке алатке

Алатке сајта


патријаршијски_управни_одбор_српске_православне_цркве

Патријаршијски управни одбор Српске православне цркве

Патријаршијски управни одбор Српске православне цркве (ПУО СПЦ), врховна извршна [управна и надзорна] власт над црквено-самоуправним органима (раније и извршни орган Патријаршијског савјета).

Предсједник Патријаршијског управног одбора је патријарх српски.

Састав

Патријаршијски управни одбор састављају: патријарх (односно његов законити замјеник), два члана Светог архијерејског синода, један представник манастира, три свештеника и седам световњака. Чланове Светог архијерејског синода одређује Свети архијерејски синод из своје средине, а остале редовне чланове и њихове замјенике Патријаршијски савјет из своје средине, на шест година.1)

У случајевима потребе, а нарочито гдје се тражи сагласност Светог архијерејског синода и Патријаршијског управног одбора, може патријарх или његов замјеник сазвати заједничку сједницу оба тијела ради савјетовања и рјешавања.2)

Патријаршијски управни одбор пуноважно рјешава ако је на сједници присутна натполовична већина свих чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних. У случају једнаке подјеле гласова одлучује глас онога који предсједава. Он и проглашава донесене одлуке.3)

Дјелокруг

Патријаршијски управни одбор:4)

 • објављује и извршава, уколико у његов дјелокруг спадају, уредбе и одлуке Патријаршијског савјета;
 • контролише самоуправне црквене органе у њиховом раду и ради тога по потреби шаље своје нарочите изасланике;
 • доноси за опште потребе Српске православне цркве предрачун општих расхода и прихода и саставља завршне рачуне које подноси на одобрење Патријаршијском савјету;
 • одобрава за потребе епархија предрачуне расхода и прихода и завршне рачуне епархија и одобрава епархијски разрез приноса од црквених општина и манастира;
 • одобрава оснивање фондова, примање задужбина (заклада) и њихових правила;
 • управља фондовима, задужбинама (закладама) и добрима која су намијењена општим потребама Цркве и врши надзор и контролу над свима црквеним фондовима, задужбинама (закладама) и добрима;
 • стара се да цркве, манастири и све друге црквеновјерске установе имају законске доказе о својини својих добара;
 • припрема и израђује у границама свога дјелокруга извјештаје и предлоге из области црквене самоуправе и подноси их Патријаршијском савјету;
 • објављује штампане извештаје о стању свих црквених фондова и задужбина (заклада);
 • коначно рјешава о задужењу и отуђењу непокретних црквених имања која су намијењена општим потребама цркве и одобрава такве одлуке у погледу епархијских, манастирских и црквеноопштинских имања, у оба случаја, ако сума не прелази 2.000.000 динара;
 • коначно рјешава о отписивању потраживања која припадају општој црквеној имовини Српске православне цркве, а за која се докаже да се од дужника не могу наплатити и о расходовању ствари те имовине и одобрава такве одлуке у погледу епархијских, манастирских и црквеноопштинских потраживања и расходовања ствари ако сума прелази, и то код потраживања 50.000 динара, а код расходовања ствари 100.000 динара;
 • одобрава одлуке у свима случајевима узимања или давања под закуп имања црквеноопштинских, манастирских и епархијских ако је закупна цијена већа од 200.000 динара годишње, а код осталих имања без обзира на висину закупне цијене;
 • рјешава по жалбама коначно у посљедњем степену по оним предметима које епархијски савјети односно епархијски управни одбори рјешавају у првом односно другом степену;
 • бира своје сталне чиновнике и остале службенике које патријарх поставља и утврђује декретом;
 • управља у споразуму са Светим архијерејским синодом просвјетним и добротворним заводима за цијелу Цркву који се издржавају на терет предрачуна расхода и прихода за опште потребе Цркве. Од овога се изузимају монашке, богословске и друге вјерско-просвјетне школе и заводи чија управа спада у надлежност Светог архијерејског синода;
 • настојава да се оснивају фондови и задужбине на корист Цркве;
 • прописује пословник за себе и за епархијске савјете које одобрава Патријаршијски савјет;
 • врши по потреби и друге послове материјалне природе уколико по Уставу не спадају у чију другу надлежност.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 92. Устава Српске православне цркве (1957)
2)
Члан 99. Устава Српске православне цркве
3)
Члан 98. Устава Српске православне цркве
4)
Члан 101. Устава Српске православне цркве
патријаршијски_управни_одбор_српске_православне_цркве.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/25 21:54