Корисничке алатке

Алатке сајта


мјесне_заједнице_републике_српске

Мјесне заједнице Републике Српске

Мјесне заједнице (МЗ), облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи у Републици Српској.

Оснивају се у општинама и градовима за дио насељеног мјеста односно за подручје једног или више насељених мјеста.

Дјелокруг

У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују:1)

  • покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и доношења докумената просторног уређења јединице локалне самоуправе за подручје мјесне заједнице;
  • покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у општој употреби;
  • покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности;
  • прикупљањем и достављањем органима јединице локалне самоуправе, јавним предузећима и установама представки и притужби на њихов рад, као и иницијатива и предлога грађана за рјешавање питања од њиховог заједничког интереса;
  • учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију;
  • организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју;
  • заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних непогода;
  • сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне заједнице;
  • обављањем послова које им повјере органи јединице локалне самоуправе.

Организација

Мјесна заједница се оснива одлуком скупштине општине или скупштине града и то за дио насељеног мјеста односно за подручје једног или више међусобно повезаних насељених мјеста. Подручје јединице локалне самоуправе дијели се на мјесне заједнице ако је то засновано на просторним, историјским, привредним или културним разлозима и ако је то у интересу становника.

Мјесна заједница нема својство правног лица. Орган мјесне заједнице је савјет мјесне заједнице. Савјети имају од 5 до 11 чланова који се бирају на зборовима грађана2) тајним гласањем на период од четири године. Савјет има предсједника којег бирају чланови натполовичном већином.

Административне и стручне послове за мјесне заједнице обављају општинске/градске управе.3)

Сродни чланци

1)
Члан 118. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16)
2)
Под зборовима грађана се заправо подразумијевају тајни избори које спроводе бирачки одбори и општинске/градске изборне комисије.
3)
Чланови 113—117. Закона о локалној самоуправи
мјесне_заједнице_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/10/14 23:32