Корисничке алатке

Алатке сајта


савез_рачуновођа_и_ревизора_републике_српске

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске (СРР РС), професионална организација добровољно удружених рачуновођа и ревизора односно њихових друштава у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Историја

Савез је основан 28. октобра 1996. године. Од 2004. придружени је члан Међународне федерације рачуновођа (енгл. International Federation of Accountants, IFAC), а од 2010. и пуноправни члан. Савез је прва и једина таква рачуноводствена асоцијација из Босне и Херцеговине.1)

Организација

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске је самостално правно лице.

У саставу Савеза налазе се друштва која су основни облици организовања рачуновођа и ревизора, а организована су по територијалном принципу (за подручје једне или више општина или града). Свако друштво је правно лице, али дио својих права преноси на Савез. Органи друштва су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Органи Савеза су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Суд части. Скупштину сачињавају изабрани чланови, 2—5 зависно од величине друштва, а њихов број утврђује Управни одбор. Скупштина доноси и мијења статут, одлучује о статусним промјенама, бира предсједника и потпредсједника Скупштине, бира предсједника и чланове Управног одбора и Надзорног одбора, усваја извјештај о раду, програм рада, финансијски извјештај и финансијски план. Управни одбор је извршни орган и чини га 7 чланова. Он припрема предлоге аката које доноси Скупштина, управља имовином, именује генералног секретара и савјетника предсједника Управног одбора, утврђује развојну и кадровску политику, усваја стална и повремена радна тијела, доноси упутства и правилнике итд. Надзорни одбор чини 5 чланова. Он прати рад Савеза и спровођење одлука Скупштине, врши надзор над Управним одбором, контролише финансијско-материјално пословање, најмање једном годишње подноси Скупштини извјештај. Суд части је орган Скупштине који дјелује у случајевима кршења статута, те непоштивања закона и Кодекса професионалне етике. Чланове именује Скупштина, а има три члана и три замјеника. Мјере су јавни укор, одузимање лиценце на одређено вријеме и искључење из чланства.2)

Предсједник Управног одбора представља и заступа Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске.

Дјелокруг

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске врши сљедеће активности:

 • организовање рачуноводствених, ревизорских и других сродних звања ради развоја рачуноводствене, ревизорске и других сродних професија (овлашћених процјенитеља, пореских савјетника, финансијских аналитичара и сл.);
 • заштита професионалних интереса својих, посебно индивидуалних чланова са лиценцом;
 • помагање у обављању професионалних активности, првенствено кроз сертификације и организацију процеса континуиране едукације;
 • праћење професионалног понашања чланова у складу са принципима професионалне етике;
 • подстицање и помагање организовања друштава и њихових активности у складу са актима и Програмом рада Савеза;
 • утврђивање дугорочних образовних програма професионалног усаврша­вања и развоја;
 • организовање континуираног професионалног усавршавања; образо­ва­ња и развоја те иновирања знања својих чланова;
 • организовање стицања професионалних звања својих чланова, путем полагања испита, у складу са донесеним правилима од стране Управног од­бо­ра;
 • издавање редовних и посебних публикација у циљу теоретског и прак­тич­ног-стручног усавршавања и образовања;
 • организовање конгреса, савјетовања, симпозијума, семинара, округлих столова и конференција, те других научних и стручних скупова;
 • организовање сарадње са научним и стручним институцијама у Репуб­ли­ци Српској, БиХ и иностранству ради унапређења и развоја професије;
 • сарадња са БиХ и органима Републике Српске при доношењу прописа из области струке и професије;
 • организовање и вођење јавних регистара стечених професионалних звања.

Савез се може бавити и допунским активностима, било непосредно или преко организација у свом саставу.

Сродни чланци

Спољне везе

2)
Статут Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске — Пречишћени текст (број 130/12) од 28. фебруара 2012.
савез_рачуновођа_и_ревизора_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/14 22:49