Корисничке алатке

Алатке сајта


савезно_извршно_веће

Савезно извршно веће

Савезно извршно веће (СИВ), извршни орган Скупштине ФНРЈ и СФРЈ од 1953. до 1992.

Уставни закон из 1953.

Према Уставном закону о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти (1953) Савезна народна скупштина је поверавала председнику Републике и Савезном извршном већу представљање ФНРЈ као државе, старање о спровођењу закона, надзор над радом савезне управе и друге извршне послове из надлежности Федерације.

Председник Савезног извршног већа је био председник Републике. Савезно извршно веће је имало два или више потпредседника.

У Савезно извршно веће је бирано 30 до 45 народних посланика из реда чланова Савезног већа. Избор је вршила Савезна народна скупштина на заједничкој седници оба дома. Председници извршних већа народних република су по положају били чланови Савезног извршног већа. Савезно извршно веће је постављало из реда својих чланова државног секретара за иностране послове и државног секретара за послове народне одбране.1)

Устав СФРЈ из 1963.

Према Уставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1963) Савезно извршно веће је било орган Савезне скупштине коме се поверавала политичко-извршна функција у оквиру права и дужности Федерације.

Савезно извршно веће су сачињавали председник и одређени број чланова. Бирало их је Савезно веће на предлог посланика којег је председник Републике предложио за председника Савезног извршног већа. Председници републичких извршних већа, савезни државни секретари, савезни секретари, секретар Савезног извршног већа као и одређени савезни функционери били су по положају чланови Савезног извршног већа.2)

Устав СФРЈ из 1974.

Према Уставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1974) Савезно извршно веће је било извршни орган Скупштине СФРЈ. Било је одговорно Скупштини за стање у свим областима друштвеног живота, за спровођење политике и извршавање савезних закона и других прописа и општих аката Скупштине и за усмеравање и усклађивање рада савезних органа управе.

Савезно извршно веће су сачињавали председник, чланови изабрани сагласно начелу равноправне заступљености република и одговарајуће заступљености аутономних покрајина, савезни секретари и други одређени функционери који руководе савезним органима управе и савезним организацијама. Председника Савезног извршног већа су бирала већа Скупштине СФРЈ на предлог Председништва СФРЈ, а чланове СИВ на предлог кандидата за председника СИВ.3)

Сродни чланци

1)
Чланови 79—89. Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти (1953)
2)
Чланови 225—232. Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1963)
3)
Чланови 346—362. Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1974)
савезно_извршно_веће.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/14 12:41