Корисничке алатке

Алатке сајта


председништво_сфрј

Председништво СФРЈ

Председништво СФРЈ, колективни шеф државе у СФР Југославији од 1971. до 1992.

Састав

Председништво СФРЈ је установљено Амандманом XXXVI на Устав СФРЈ (1971) са функцијом да представља СФРЈ у земљи и иностранству. Образовано је на основу равноправног представљања република и одговарајућег представљања аутономних покрајина. Сходно томе, први састав Председништва (1971—1974) имао је укупно 23 члана: председници скупштина република и председници скупштина аутономних покрајина и по два члана из сваке републике и по један члан из сваке аутономне покрајине (које је бирала скупштина републике односно аутономне покрајине на заједничкој седници свих већа скупштине).1) Председник Председништва је био председник СФРЈ.

Према Уставу Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1974) Председништво СФРЈ су сачињавали по један члан из сваке републике и аутономне покрајине (које је бирала скупштина републике односно аутономне покрајине на заједничкој седници свих већа скупштине) и председник Савеза комуниста Југославије по положају. Чланови Председништва СФРЈ су се бирали на време од пет година. Председништво СФРЈ је бирало председника и потпредседника Председништва из реда својих чланова за период од једне године по редоследу утврђеном пословником.2) Међутим, за живота Јосипа Броза Тита (до 1980) он је био председник СФРЈ и председник Председништва без ограничења трајања мандата.

Према Амандману ХLI на Устав СФРЈ (1988) Председништво СФРЈ су сачињавали по један члан из сваке републике и аутономне покрајине (које је бирала скупштина републике односно аутономне покрајине тајним гласањем на заједничкој седници свих већа скупштине на предлог Социјалистичког савеза радног народа републике односно аутономне покрајине).3) Тиме је из састава Председништва искључен председник Савеза комуниста Југославије као члан по положају.

Надлежности

Председништво СФРЈ је представљало Социјалистичку Федеративну Републику Југославију у земљи и иностранству и старало се о усклађивању заједничких интереса република односно аутономних покрајина. Било је највиши орган руковођења и командовања оружаним снагама СФРЈ у рату и миру.4) При Председништву је постојао Савет за народну одбрану.

Председништво СФРЈ у оквиру својих права и дужности је:5)

  • предлагало Скупштини СФРЈ кандидата за председника Савезног извршног већа;
  • проглашавало одлуку Скупштине СФРЈ о избору Савезног извршног већа;
  • проглашавало указом савезне законе;
  • предлагало избор председника и судија Уставног суда Југославије;
  • постављало и опозивало указом амбасадоре и посланике СФРЈ, примало акредитивна и опозивна писма страних дипломатских представника који су код њега били акредитовани и издавало исправе о ратификацији међународних уговора;
  • постављало, унапређивало и разрешавало генерале и адмирале, као и друге војне старешине, постављало и разрешавало председнике, судије и судије-поротнике војних судова и војне тужиоце;
  • предлагало избор и разрешење чланова Савета федерације;
  • додељивало одликовања Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
  • давало помиловања за кривична дела предвиђена савезним законом;
  • доносило пословник о свом раду.

Председништво СФРЈ је, по својој иницијативи или на предлог Савезног извршног већа, за време ратног стања или у случају непосредне ратне опасности доносило уредбе са законском снагом о питањима из надлежности Скупштине СФРЈ. Председништво СФРЈ је подносило ове уредбе на потврду Скупштини СФРЈ чим би она била у могућности да се састане.6)

Сродни чланци

1)
Амандман XXXVI на Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1971)
2)
Чланови 321, 324. и 327. Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1974)
3)
Амандман ХLI на Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1988)
4)
Члан 313. Устава СФРЈ (1974)
5)
Члан 315. Устава СФРЈ (1974)
6)
Члан 317. Устава СФРЈ (1974)
председништво_сфрј.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/14 12:41