Корисничке алатке

Алатке сајта


правила_удружења_четника_1922

Правила Удружења четника (1922)


ПРАВИЛА
УДРУЖЕЊА ЧЕТНИКА


ДЕО ПРВИ. Име и седиште организације

Члан 1.

Организацији је име: Удружење Четника а седиште је у Београду.

Члан 2.

Циљ Удружења је:

а) Да организује четнике и националне раднике који су помагали четничку акцију и ослободилачке ратове Србије, а остали на достојној моралној висини.
6) Да се брине за моралне и материјалне интересе својих чланова и њихових породица.
в) Да скупи податке живих и мртвих четника и да то публикује у годишњем четничком Алманаху.
г) Да подиже код омладине и грађанства национални понос, свест о Држави, родољубље и витештво и да се бори против свакога ко нашој Држави темеље подрива и напредак омета.
д) Да организује четничку омладину и да у томе циљу шаље своје поверенике и организаторе по целој Држави и образује Месне одборе.

ДЕО ДРУГИ. Чланови и чланарина.

Члан 3.

Удружење сачињавају ови чланови:

а) Редовни
6) Утемељачи
в) Добротвори
г) Почасни.

Члан 4.

а) Редовни чланови Удружења су они четници који су за време четничке акције били на терену и сви они који су учествовали у четничким одредима у ратовима до 1918. године.
6) Сви они национални радници који су помагали четничку акцију у Јужној Србији.

Члан 5.

Нови четник може бити сваки исправан грађанин наше народности који је помагао и помаже борбу и идеју нашега ослобођења и јединства.

Члан 6.

Нови четник не сме бити млађи од 16 година и дужан је ступањем у Удружење положити заклетву на верност и дисциплину које Удружење прописује својим правилником.

Члан 7.

Сваки нови четник који делима докаже да је достојан тога имена стећи ће право да постане редован члан Удружења. О пријему решава Главни Одбор.

Члан 8.

Члан утемељач је онај који положи Удружењу најмање 1000. Динара.

Члан 9.

Члан добротвор је онај који положи Удружењу најмање 2000. Динара.

Члан 10.

Почасни члан постаје онај кога Главни или Месни Одбор предложи због његових заслуга за Удружење а збор или конгрес их бира и потврђује.

Члан 11.

За пријем у чланство подноси се молба са дукументима и сведоцима о тачности навода.

Члан 12.

Редовни члан плаћа 50.— Динара уписине и 5 Динара месечне чланарине, нови четник плаћа 25 Динара уписнине и 3 Дин., месечне чланарине.

Члан 13.

Члан који своју чланарину не уплати у року од 3 месеца а ту немарност не оправда, губи право на чланство и брише се из Удружења.

Члан 14.

Право на чланство изгубиће сваки онај за кога се докаже да је био осуђиван за прљава дела и да је био у служби непријатеља наше војске и Државе.

ДЕО ТРЕЋИ. Дисциплина.

Члан 15.

Да би Удружење могло одговарати успешно својим циљевима, уводи се строга дисциплина за све чланове и то оваква:

1.) Члан не сме нигде злоупотребити друштвено име, печат, углед, одело, нити не овлаштен чинити ма шта у име Удружења.
2.) Не сме износити никакве гласове о Удружењу, нити решења и одлуке седница Одбора.
3.) Не сме јавно оговарати своје другове, сплеткарити и нападати Управу, већ је дужан сваки случај писменим путем доставити Одбору.
4.) Не сме на скупштини, збору или конгресу упадати у реч и тако ометати рад. Онај који се не буде придржавао овога биће искључен са сваког збора.
5.) Сваки члан мора неговати дужно поштовање према члановима Управе и покоравати се свим наредбама претпостаљених у интересу Удружења.
6.) Члан не сме злоупотребити чланску карту и поверење које му даде Удружење.

Члан 16.

Да би се рад и контрола у Удружењу олакшали и да би се, у тренутцима националних свечаности и манифестација, Удружење могло показати као достојно свога имена и идеје правилник дисциплине одређује следеће:

а) Све наредбе Главног Одбора морају се брзо, тачно и савесно извршавати.
6) Да би се то лакше извело Удружење ће се поделити на јединице.

Члан 17.

Организацију и формацију јединица прописује Глав. Одбор нарочитим правилником.

Члан 18.

Члан који се буде огрешио о прописе члана 15. и 16. ових правила казниће се овим редом:

а) Опоменом;
б) Казном коју одређује Главни Одбор;
в) Искључењем из чланства и губљењем свих права која уживају чланови Удружења.

ДЕО ЧЕТВРТИ. Управа.

Члан 19.

Управу сачињавају два Одбора: Главни и Надзорни. У Главном Одбору је 10, а у надзорном 5 чланова.

Члан 20.

У Главном Одбору су: Председник, Подпредседник, Главни Секретар, Благајник, Администратор и пет чланова одбора.

Члан 21.

Главни Одбор руководи свим пословима Удружења и дели се на два дела: Извршни и Административни. У Извршни улази 4 у Административни 6 чланова.

Члан 22.

Извршни Одбор је дужан о своме деловању обавештавати Административни а овај све Месне Одборе о раду и стању Удружења концем сваког месеца.

Члан 23.

Надзорни Одбор се сам између себе конституише и дужан је у раду помагати Главни Одбор; водити посебно свој записник и контролисати рад Управе.

Члан 24.

У случају сукоба између Главног и Надзорног Одбора, Главни Одбор је дужан сазвати јавни збор на коме ће се решити спор. Ако то не би учинио Главни Одбор збор могу савзвати Месни Одбори са две трећине редовних чланова.

Члан 25.

Сваки члан је дужан својим радом и примерним владањем подизати углед Удружења.

Члан 26.

Ако се члан Одбора огреши о правила, дужности и интересе Удружења може се суспендовати из Управе до редовног годишњег збора ако то захтевају 2/3 чланова Главног и Надзорног Одбора.

Члан 27.

Суспендовани члан има права жалбе и одбране на редовној годишњој Скупштини.

Члан 28.

Управу Удружења може мењати и допуњавати само редовни годишњи збор четника, или ванредни у смислу члана 24. ових правила.

Члан 29.

Члана Месне Организације искључује Месни Одбор, а члана Месног Одбора искључује Главни Одбор.

ДЕО ПЕТИ. Средства Удружења и Месни Одбори.

Члан 30.

Средства Удружења су ова:

а) Приходи од чланарине;
6) Добровољни прилози;
в) Поклони и завештања;
г) Приходи од забава и Алманаха Удружења.

Члан 31.

Месни Одбори се организују по целој нашој Држави где има најмање 10 лица која према члану 4 ових правила могу бити чланови Удружења. Где нема довољан број оних лица која прописује члан 4., Одбор могу основати нови четници према прописима правила.

Члан 32.

Месни Одбори се конституишу по примеру Главног Одбора.

Члан 33.

Месни Одбори могу имати своје конференције и зборове кад год то захтева интерес Удружења али само у духу и према прописима ових правила.

Члан 34.

Месни Одбор не сме примати у чланство она лица која не одговарају прописима ових правила.

Члан 35.

Месни Одбор не може предузимати никакву акцију на своју руку без предходног споразума са Главним Одбором, изузимајући хитне случајеве које захтевају углед и интерсси Отаџбине и Удружења.

Члан 36.

Месни Одбори су дужни сваког првог месеца слати Главном Одбору половину од својих прихода са извештајем о стању Одбора у прошлом месецу и кретању чланова. Ванредне издатке Месног Одбора одобрава Главни Одбор.

Члан 37.

Онај Одбор који се не буде придржавао горњих прописа биће суспендован до Ђурђевданске Скупштине на којој се има решити такав случај.

ДЕО ШЕСТИ. Опште одредбе.

Члан 38.

Удружење не припада ни једној политичкој партији и према томе партизанство је искључено из Удружења.

Члан 39.

Редовна скупштина Удружења је сваке године у Београду на Ђурђевдан коју Главни Одбор сазивље 15 дана пре рока,

Члан 40.

Сви Месни Одбори шаљу на скупштину о свом трошку делегате, према могућности и броју својих чланова са исправним пуномоћијем.

Члан 41.

На годишњој скупштини имају право гласа, предлога, решавања сви делегати и редовни чланови Удружења.

Члан 42.

Слава Удружења је Карађорђев Устанак — Буна на Дахије — као успомена на први дан четничке акције, 2. 15, фебруара.

Члан 43.

Значка чланова Удружења је Бели Орао који у канџама држи мртвачку главу са две кости.

Члан 44.

Застава Удружења је црна, на чијој је средини мртвачка глава, на копљу Бели Орао а около главе натпис: За слободу и част Отаџбине.

Члан 45.

Печат Удружења је двоглави Бели Орао са мачевима у чијим је канџама мртвачка глава са две кости а около натпис: За слободу и част Отаџбине.

Члан 46.

У случају да Удружење престане његова имовина има да се раздели најсиромашнијим породицама погинулих четника и четницима инвалидима.

Члан 47.

Ова правила се могу мењати само на годишњој скупштини ако то затраже две трећине збора.


Дано у Београду, 10. Децембра, 1922 год.


ГЛАВНИ ОДБОР:

Главни секретар,
Будимир Граховац с. р.

Председник,
Др. М. Шушкаловић с. р.

Подпредседник,
Др. Н. Вукићевић,

ЧЛАНОВИ ОДБОРА:

Драг. Поповић с. р.
Душан Б. Дучић с, р.
Часлав Петровић с. р.
Љуба Цветковић с. р.
Мирко Врбица с. р.
Данило Пантић с. р.


Решењем Господина Мин. Унутрашњих Дела од 16. децембра 1922 год. УБр. 37773 ова су Правила одобрена.

Сродни чланци

Извори


Pravila Udruzenja cetnika (1922)

правила_удружења_четника_1922.txt · Последњи пут мењано: 2023/04/04 22:00