Корисничке алатке

Алатке сајта


правила_удружења_српских_четника_за_краља_и_отаџбину_1924

Правила Удружења српских четника за краља и отаџбину (1924)


ПРАВИЛА
Удружења Срп. Четника
За Краља и Отаџбину.


ДЕО ПРВИ Име и седиште Удружења.

Члан 1.

Удружењу је име: Удружење Српских Четника за Краља и Отаџбину; а седиште је Главног Одбора у Београду.

Члан 2.

Циљ Удружења је:

а) Да прикупи и организује све четнике, и остале националне раднике који су помагали четничку акцију и ослободилачке ратове Србије, а остали на достојној моралној висини.
б) Да се брине за моралне и материјалне интересе својих чланова и њихввих породица.
в) Да прикупи податке живих и мртвих четника, и да то публикује у годишњем четничком Алманаху.
г) Да подиже код омладине и грађанства национални понос, свест и пожртвовање за Српство; Краља и Отаџбину за чију су част величину и слободу четници дали највише, а и даље остају на бранику исте противу свакога, који данашњој великој нашој и уједињеној Отаџбини темеље подрива и напредак омета.

ДЕО ДРУГИ

Члан 3.

Удружење сачињавају ови чланови:

а) Редовни
б) Утемељачи
в) Добротвори
г) Почасни.

Члан 4.

а) Редовни чланови Удружења су они четници, који су за време четничке акције били на терену, и сви они који су учествовали у четничким одредима за време ратова од 1912—1918. године.
б) Сви они национални радници који су помагали четничку акцију у Јужној Србији, и остали национални радници који су водили Српску пропаганду у осталим ново-ослобођеним покрајинама, као и они који су учествовали у свима ослободилачким ратовима.
в) Сваки Србин од 16 година па навише, а који није осуђиван за прљава дела, нити је шуровао са непријатељима Српскога Народа за време националних борби, за одбрану ослобођење и уједињење Српства, а који се слаже са идејом удружења Српских Четника за Српство Краља и Отаџбину.

Члан 5.

Редовни чланови Удружења плаћају 10 динара уписнине и 60 динара годишње чланарине т. ј. 5 динара месечног улога.

Члан 6.

Члан који своју чланарину не уплати у року од шест месеци, а ту немарност не оправда губи право на чланство и брише се из списка Удружења.

Члан 7.

Члан утемељач је онај који положи Удружењу најмање 500 дннара.

Члан 8.

Члан добротвор постаје онај који положи Удружењу најмање 1000 динара.

Члан 9.

Почасни члан Удружења постаје онај кога Главни, Обласни или Месни Одбор предложи, а који има нарочитих заслуга зa Удружење, а збор или конгрес их бира и потврђује.

Члан 10.

За пријем у чланство потребно је да се поднесе молба са документима и сведоцима о тачности навода молиоца.

Члан 11.

Право на чланство изгубиће сваки онај за кога се докаже да је био осуђиван за прљава дела или велеиздају.

ДЕО ТРЕЋИ

Члан 12.

Да би Удружење могло успешно одговарати своме позиву и циљевима, уводи се строга дисциплина за све чланове и то оваква:

1) Члан несме нигде злоупотребити Друштвено име: печат и одело, нити ма шта радити у име Удружења без одобрења истог.
2) Несме износити никакве гласове о Удружењу, нити решење и одлуке са седнице одбора.
3) Несме јавно оговарати своје другове, сплеткарити и нападати управу, већ је дужан сваки штетан случај писменим путем доставити Главном Одбору.
4) Несме на скупштини збору или конгресу упадати у реч и тако ометати рад, онај који противно уради биће искључен са збора.
5) Сваки члан мора неговати дужно поштовање према својим друговима, и покоравати се свима наредбама својих предпостављених.
6) Члан не сме злоупотребити чланску карту и поверење које му даде Удружење.

Члан 13.

Да би се рад и контрола у Удружењу олакшала и да би се у тренуцима националних свечаности и манифестације, Удружење могло показати достојно свога имена и своје идеје, правилник дисциплине одређује следеће:

а) Све наредбе Главног Одбора морају се брзо тачно и на време извршивати.
б) Да би се то лакше извело Удружење ће се поделити на јединице.

Члан 14.

Организацију и формацију јединица прописује Одбор нарочитим правилником.

Члан 15.

Члан који се буде огрешио о прописе члана 12. и 13. ових правила казниће се следећим казнама:

а) Опоменом
б) Казном коју одређује Главни Одбор.
в) Искључењем из чланства и губљењем права која уживају чланови Удружења.

ДЕО ЧЕТВРТИ Управа:

Члан 16.

Управу сачињавају два Одбора: управни и надзорни. У управном одбору је 10 а у надзорном 5 чланова, и 10 заменика у управном а 5 у надзорном одбору.

Члан 17.

У управном одбору су: Председник, П-председник, Секретар, Благајник, Администратор, и 5 чланова Одбора.

Члан 18.

Управни Одбор руководи свим пословима Удружења, и дели се на два дела: Извршни и административни. У извршни улазе 4 а у административни 6 чланова.

Члан 19.

Извршни Одбор је дужан о свом деловању обавештавати административни, а овај све обласне и месне одборе о раду и стању Удружења свака три месеца.

Члан 20.

Надзорни Одбор се сам између себе конституише и дужан је у раду помагати Управни Одбор; Водити посебно записник, прегледати свака три меседа рачуне Друштвене, и стање истих утврдити својим записником.

Члан 21.

У случају сукоба између Управног и Надзорног Одбора састаје се Главни Одбор који решава спор већином гласова. Ако Главни Одбор не би могао да реши спор између Управног и Надзорног Одбора, дужан је сазвати ванредни збор, а ако то неби урадио Главни Одбор, ванредан збор могу сазвати 2/З чланова Удружења Српских Четника за Краља и Отаџбину, на коме би имао да се реши спор између Управног и Надзорног Одбора.

Члан 22.

Сваки члан Управе дужан је својим радом и примерним владањем подизати углед Удружења.

Члан 23.

Ако се члан одбора огреши о правила дужности и интересе Удружења, може га Главни Одбор суспендовати из управе до редовног годишњег збора, ако то захтевају 2/3 чланова Главног Одбора.

Члан 24.

Суспендовани члан има права жалбе и одбране на редовној годишњој скупштини.

Члан 25.

Управу Удружења може мењати и допуњавати само редовни годишњи збор, или ванредни у смислу члана 21. ових правила.

ДЕО ПЕТИ Организација обласних и месних одбора:

Члан 26.

Главни Одбор организује по целој Краљевини обласне одборе, где има лица која према члану 4. ових правила могу бити чланови Удружења.

Члан 27.

Обласни Одбори на својој територији организују месне одборе где има најмање 10 лица које предвиђа члан 4. ових правила.

Члан 28.

Обласни и Месни Одбори се конституишу по примеру Главног Одбора.

Члан 29.

Обласни и Месни Одбори могу држати своје конференције и зборове кад год то захтевају интереси Организације, али само у духу и према прописима ових правила, а дужни су одмах известити Главни Одбор са опширним писменим извештајем.

Члан 30.

Обласни и Месни одбори не смеју примати у чланство она лица која не одговарају прописима ових правила.

Члан 31.

Обласни Месни Одбори не могу предузимати никакву акцију на своју руку без предходног одобрења Главног Одбора, изузимајући хитне случајеве где су у питању интереси Отаџбине и углед Удружења.

Члан 32.

Обласни и Месни Одбори су дужни свака три месеца слати Главном Одбору половину од својих прихода, са извештајем о стању касе и рачуна из прошлог тромесечја, ванредне издатке Обласног и Месног Одбора одобраваће Главни Одбор.

Члан 33.

Обласни или Месни Одбори који се не буду придржавали горњих прописа биће суспендовани до Ђурђевданске Скупштине на којој се има решити такав случај.

ДЕО ШЕСТИ

Члан 34.

Да би Удружење могло постојати и правилно свој задатак вршити предвиђена су следећа средства: а) приходи од чланарине, б) добровољни прилози, в) поклони и завештања, г) приходи од забава и четничког Алманаха.

Члан 35.

Удружење несме припадати ниједној политичкој партији, већ му је дужност као Националној Организацији да брани и чува Српство, Краља и Отаџбину од спољних и унутрашњих непријатеља.

Члан 36.

Редовна Скупштина Удружења је сваке године у Београду на Ђурђев дан коју Главни Одбор сазива 15 дана пре рока.

Члан 37.

Сви обласни и месни одбори шаљу на Скупштину о своме трошку делегате према могућности и броју својих чланова са исправним пуномоћијима.

Члан 38.

На годишњој Скупштини имају права гласа предлога и решавања сви делегати и редовни чланови Удружења.

Члан 39.

Слава Удружења је Карађорђев Устанак Буна на дахије као успомена на први дан четничке акције. 2. (15) фебруара.

Члан 40.

Значке чланова Удружења су Двоглави Бели Орао са мачевима а који у канџама држи мртвачку главу испод главе две прекрштене кости.

Члан 41.

Застава Удружења је: Црвено Плаво Бела, са Двоглавим Белим Орлом на средини. Испод Белог Орла мртвачка глава. Испод главе две укрштене кости. Са натписом око Белог Орла „Удружење Српских Четника за Краља и Отаџбину“.

Члан 42.

Печат Удружења је Двоглави Бели Орао са мачевима, у чијим је канџамн мртвачка глава са две укрштене кости, а около натпис „Удружење Српских Четника за Краља и Отаџбину“.

Члан 43.

У случају да Удружење престане, његова имовина има да се раздели најсиромашнијим породицама погинулих четника и четницима инвалидима.

Члан 44.

Ова се правила могу мењати и допуњавати само на годишњој четничкој скупштини.


Главни Одбор
Удружења Српских Четника
За Краља и Отаџбину

Секретар,
Никола Живковић, с. р.

Председник,
Пуниша Рачић, с. р

1. јула 1924. год.
Београд.


Ова су правила одобрена решењем Министарства Унутрашњих Дела Д. 3. Бр. 5370 од 23 јуна 1924. год. а потврђена од Управе Града Београда бр. 15171 од 1. јула 1924. године.

Сродни чланци

Извори


Pravila Udruzenja srpskih cetnika za kralja i otadzbinu (1924)

правила_удружења_српских_четника_за_краља_и_отаџбину_1924.txt · Последњи пут мењано: 2023/04/06 10:55