Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_чајетина

Општина Чајетина

Општина Чајетина, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Чајетину и још 24 насељена места.

Општина има површину од 647 квадратних километара и 14.745 становника.

Политичко уређење

Органи општине Чајетина су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Чајетина обухвата укупно 25 насељених места:

 1. Алин Поток
 2. Бранешци
 3. Гостиље
 4. Раковица
 5. Доброселица
 6. Јабланица
 7. Крива Река
 8. Љубиш
 9. Мачкат
 10. Даутовац
 11. Мушвете
 12. Рожанство
 13. Семегњево
 1. Сирогојно
 2. Дренова
 3. Жељине
 4. Трнава
 5. Стубло
 6. Трипкова
 7. Голово
 8. Златибор
 9. Рудине
 10. Чајетина
 11. Шљивовица
 12. Саиновина

Сродни чланци

Спољне везе

општина_чајетина.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 20:07