Корисничке алатке

Алатке сајта


град_нови_пазар

Град Нови Пазар

Град Нови Пазар, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Нови Пазар и још 98 насељених места.1)

Град има површину од 742 квадратна километра и 66.527 становника.

Политичко уређење

Статус града Новог Пазара је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 47 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градске управе за поједине области се образују за вршење управних и других послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје града Новог Пазара обухвата укупно 99 насељених места:

 1. Алуловиће
 2. Бајевица
 3. Бања
 4. Баре
 5. Батњик
 6. Бекова
 7. Бијеле Воде
 8. Ботуровина
 9. Брђани
 10. Брестово
 11. Варево
 12. Вевер
 13. Видово
 14. Витковиће
 15. Војковиће
 16. Војниће
 17. Врановина
 18. Вучиниће
 19. Вучја Локва
 20. Голице
 21. Горња Тушимља
 22. Гошево
 23. Грађановиће
 24. Грачане
 25. Грубетиће
 26. Детева
 27. Дојиновиће
 28. Долац
 29. Дољани
 30. Драгочево
 31. Драмиће
 32. Туњевиће
 33. Забрђе
 34. Златаре
 35. Иванча
 36. Избице
 37. Јабланица
 38. Јавор
 39. Јанча
 40. Јова
 41. Кашаљ
 42. Ковачево
 43. Кожље
 44. Копривница
 45. Косуриће
 46. Крушево
 47. Кузмичево
 48. Леча
 49. Лопужње
 50. Лукаре
 1. Лукарско Гошево
 2. Лукоцрево
 3. Мишићи
 4. Мур
 5. Мухово
 6. Неготинац
 7. Нови Пазар
 8. Одојевиће
 9. Окосе
 10. Осаоница
 11. Осоје
 12. Охоље
 13. Павље
 14. Паралово
 15. Пасји Поток
 16. Пиларета
 17. Побрђе
 18. Пожега
 19. Пожежина
 20. Полокце
 21. Попе
 22. Постење
 23. Прћенова
 24. Пуста Тушимља
 25. Пустовлах
 26. Радаљица
 27. Рајетиће
 28. Рајковиће
 29. Рајчиновиће
 30. Рајчиновићка Трнава
 31. Раковац
 32. Раст
 33. Себечево
 34. Ситниче
 35. Скуково
 36. Слатина
 37. Смилов Лаз
 38. Средња Тушимља
 39. Страдово
 40. Судско Село
 41. Тенково
 42. Трнава
 43. Туново
 44. Хотково
 45. Цоковиће
 46. Чашић Долац
 47. Шавци
 48. Шароње
 49. Штитаре

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Нови Пазар у свом саставу нема градских општина.
град_нови_пазар.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 22:44