Корисничке алатке

Алатке сајта


уредба_о_измјенама_и_допуни_уредбе_о_борачком_додатку_2019

Уредба о измјенама и допуни Уредбе о борачком додатку (2019)


На основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), по претходно прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске, Влада Републике Српске, на Четвртој сједници, одржаној 17.1.2019. године, доноси


УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
УРЕДБЕ О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ


Члан 1.

У Уредби о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/13 и 53/14) у члану 9. став 1. мијења се и гласи:

„(1) О праву на борачки додатак рјешава првостепени орган, на захтјев странке, по мјесту пребивалишта странке.”.

Став 2. брише се.

Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 2, 3. и 4.

Члан 2.

У члану 11. став 1. брише се.

Послије става 1, који се брише, додаје се нови став 2, који гласи:

„(2) Борцима који су испунили услове из члана 5. став 1. ове уредбе право на мјесечни борачки додатак признаје се од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.”.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 04/1-012-2-109/19
17. јануара 2019. године
Бањалука


Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 6/19

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o borackom dodatku (2019)

уредба_о_измјенама_и_допуни_уредбе_о_борачком_додатку_2019.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/12 23:54