Корисничке алатке

Алатке сајта


уредба_о_борачком_додатку_2012

Уредба о борачком додатку (2012)

Уредба је престала да важи!
На основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 134/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), по претходно прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске, Влада Републике Српске, на сједници од 26. јануара 2012. године, донијела је


УРЕДБУ
О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ


Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и поступак за остваривање права на борачки додатак.

Члан 2.

(1) Борачки додатак може да се оствари као мјесечно примање, у зависности од старосне доби категорисаног борца (у даљем тексту: мјесечни борачки додатак) или као годишње примање, у зависности од категорије борца (у даљем тексту: годишњи борачки додатак).

(2) Исто лице не може истовремено остварити борачки додатак по оба основа из става 1. овог члана.

Члан 3.

Право на борачки додатак по овој уредби не може остварити борац који је стекао право на инвалидску пензију по основу тјелесног оштећења по коме му је признат војни инвалидитет.

Члан 4.

(1) Висина борачког додатка одређује се множењем броја мјесеци проведених у зони борбених дејстава и основице за обрачун борачког додатка (у даљем тексту: основица).

(2) Број мјесеци проведених у зони борбених дејстава утврђује се на основу правоснажног рјешења о категоризацији борца.

(3) Висина основица из става 1. овог члана одређује се у проценту од основице из члана 16. ст. 3. и 4. Закона.

Члан 5.

(1) Мјесечни борачки додатак може да оствари категорисани борац када наврши 60 година живота.

(2) Основицу за обрачун мјесечног борачког додатка утврђује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у складу са расположивим буџетским средствима за ту намјену и евидентираним бројем корисника.

(3) Одлуку о утврђивању основице из става 2. овог члана Влада доноси почетком календарске године за ту годину.

(4) До утврђивања нове основице из става 2. овог члана примјењује се основица из претходне године.

(5) Изузетно од одредбе става 3. овог члана, Влада може у току године, уз сагласност Борачке организације Републике Српске (у даљем тексту: Борачка организација), измијенити одлуку о утврђивању основице, у зависности од промјене броја корисника мјесечног борачког додатка.

(6) Сагласност за измјену одлуке о утврђивању основице у смислу става 4. овог члана Борачка организација ће доставити у року од 15 дана од дана пријема акта којим се тражи та сагласност.

Члан 6.

(1) Министар рјешењем утврђује категорије бораца који могу да остваре право на годишњи борачки додатак, уз претходно прибављено мишљење Борачке организације.

(2) Мишљење о категорији бораца који могу да остваре право на годишњи борачки додатак у смислу става 1. овог члана Борачка организација ће доставити у року од 15 дана од дана пријема акта којим се тражи то мишљење.

Члан 7.

(1) Годишњи борачки додатак обрачунава се по основици коју утврђује Влада, у складу са расположивим буџетским средствима за ту намјену и бројем корисника евидентираним у години за коју се врши исплата.

(2) Одлуку о утврђивању основице из става 2. овог члана Влада доноси у првом кварталу текуће за претходну годину.

Члан 8.

(1) Право на годишњи борачки додатак за календарску годину може остварити борац који је поднио захтјев до 31. децембра те године.

(2) Борац коме је признато право на годишњи борачки додатак у претходној години не подноси поново захтјев за признавање права уколико припада категорији борца која може да оствари право и у текућој години.

Члан 9.

(1) О праву на мјесечни борачки додатак рјешава општински, односно градски орган управе надлежан за послове борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: првостепени орган), по службеној дужности.

(2) О праву на годишњи борачки додатак првостепени орган рјешава на захтјев странке.

(3) По жалби на рјешење првостепеног органа рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: Министарство).

(4) Првостепени орган по службеној дужности пази на чињенице које су од утицаја на остваривање права, изузев на чињенице које се искључиво тичу странке.

(5) Странка има право у свако доба да се одрекне права на борачки додатак подношењем писменог поднеска првостепеном органу.

Члан 10.

(1) Обрачун и исплата борачког додатка врше се путем информационог система Министарства.

(2) Исплата мјесечног борачког додатка врши се у текућем мјесецу за претходни мјесец.

(3) Исплата годишњег борачког додатка врши се у првом кварталу текуће године за претходну годину.

(4) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, исплата мјесечног борачког додатка за борце шесте и седме категорије врши се шестомјесечно.

Члан 11.

(1) За лица која испуњавају услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак на дан ступања на снагу ове уредбе, првостепени орган ће у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу, донијети рјешења о признавању права почев од 1. јануара 2012. године.

(2) За лице које накнадно испуни услов за признавање права на мјесечни борачки додатак право се признаје почев од наредног мјесеца у односу на мјесец у коме је испуњен услов за признавање права.

Члан 12.

Борац којем је признато право на годишњи борачки додатак по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу ове уредбе користи то право по рјешењу донесеном на основу тих прописа.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/07, 73/08 и 117/09).

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 04/1-012-2-57/12
26. јануара 2012. године
Бања Лука


Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 6/12

Uredba o borackom dodatku (2012)

уредба_о_борачком_додатку_2012.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/12 23:52